www.WCF.de 

koty rasowe
koty rasowe
koty rasowe

Statut


Statut SKR

Ostatnia aktualizacja przez WZC z dnia 16 czerwca 2022.

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę 
KOTY RASOWE zwane w dalszej części Statutu SKR.

§2
Stowarzyszenie Koty Rasowe jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS, które działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz posiada osobowość prawn.

§3

 1. Terenem działalnoci SKR jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą SKR jest m.st.Warszawa.

 3. SKR ma prawo naleeć do krajowych i midzynarodowych organizacji felinologicznych. Dla właciwego realizowania swoich celów SKR moe prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Członków SKR obowizują przepisy i decyzje organizacji midzynarodowych, do których SKR naley, o ile nie pozostają w sprzecznoci z prawem polskim i przepisami wewntrznymi SKR.

 4. SKR ma prawo uywania pieczci oraz oznak organizacyjnych. SKR uywa symboli, logo i pieczci według wzorów ustalonych przez Zarzd SKR zgodnie z odpowiednimi przepisami. Symbol, logo i nazwa Stowarzyszenie Koty Rasowe (SKR) podlegają ochronie prawnej. Stowarzyszenie Koty Rasowe moe posługiwać się skrótem SKR, a take angielską wersją nazwy w brzmieniu: Purebred Cats Association oraz jej skrótem PCA.

 5. SKR moe dysponować własnym organem prasowym oraz posiadać Rzecznika Prasowego.

  §4 SKR jako stowarzyszenie osób zainteresowanych w amatorskiej hodowli kotów rasowych i ochroonie zwierzat, opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

ROZDZIAŁ II
 

CELE I RODKI DZIAŁANIA SKR

 

§5
Celem SKR jest oparta na podstawach naukowych organizacja hodowli kotów rasowych dla osią
gnicia jak najwyszego poziomu pod wzgldem hodowlanym i estetycznym oraz popularyzacji kotów rasowych wród polskiego społeczestwa.

§6 Stowarzyszenie Koty Rasowe realizuje swoje cele poprzez:

1. prowadzenie Polskiej Ksigi Rodowodowej oraz Midzynarodowego Rejestru Przydomków Hodowlanych /nazwa hodowli kotów/, zgodnie z trybem okrelonym wewntrznymi przepisami SKR.

2. reprezentowanie interesów polskiej felinologii przed władzami i instytucjami w kraju oraz międzynarodowymi organizacjami felinologicznymi,

3. organizacja i uczestnictwo w imprezach felinologicznych, wystawach, pokazach,

konkursach,

4. popularyzacja: hodowli kotów rasowych, szacunku do zwierząt a szczególnie kotów

bezdomnych, wspieranie adopcji, kastracji i sterylizacji kotów bezdomnych, współpraca ze schroniskami dla zwierzt i organizacjami społecznymi posiadajcymi w swym statucie zapis o ochronie zwierząt.

5. ochrona zwierząt.

6. rozwijanie i popieranie działalnoci propagandowej, wydawniczej oraz naukowo

badawczej w zakresie felinologii,

7. współpracę w dziedzinie felinologii z zakładami naukowymi i naukowo-badawczymi

oraz klubami felinologicznymi w kraju i zagranic,

8. organizowanie zebra, wykładów, kursów,

9. organizowanie szkoleń i doskonalenie sdziów, asystentów, stewardów oraz słub

pomocniczych,

10. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków SKR ogólnych zasad etyki w zakresie hodowli i chowu kotów.
11. wsparcie merytoryczne i finansowe organizacji poż
ytku publicznego, których celem jest opieka nad kotami domowymi oraz edukacja społeczna w zakresie ich kontrolowanego rozrodu.

 

Rozdział III
 

CZŁONKOWIE SKR - ICH PRAWA I OBOWIZKI

 

§7

 1. Członkami SKR mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane felinologią i amatorską hodowlą kotów rasowych, które są obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, zamieszkują na terenie Unii Europejskiej lub mają siedzibę na terenie Unii Europejskiej naszego kraju.

 2. Cudzoziemcy majcy miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej mają prawo przynalenoci do SKR w myl ogólnie przyjtych zasad statutowych.

 3. Członkowie SKR dzielą się na:

 • zwyczajnych;

 • wspierajcych;

 • honorowych.

§8 CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM moe by:

 1. Obywatel kraju członkowskiego Unii Europejskiej posiadajcy pełną zdolność do czynnoci prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,

 2. Małoletni w wieku 16 - 18 lat mają ograniczoną zdolność do czynnoci prawnych. Przyjcie osoby niepełnoletniej wymaga zgody wyraonej na pimie przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, który jest jednoczenie członkiem SKR.

 3. Decyzję o przyjciu, zawieszeniu lub wykluczeniu członka zwyczajnego na wniosek Sdu Koleeskiego lub Zarzdu SKR podejmuje Zarzd SKR stosowną uchwałą. Od decyzji Zarzdu przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesica do Walnego Zebrania Członków.

§9
1. Warunkiem przyj
cia CZŁONKA ZWYCZAJNEGO jest:

◦ złoenie pisemnej deklaracji członkowskiej

 • uiszczenie wpisowego i składki członkowskiej;

 • podjcie stosownej uchwały przez Zarzd SKR o przyjciu kandydata na Członka Zwyczajnego;
  2. Ponowne przyj
  cie w szeregi SKR członka, uprzednio wykluczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Koleeskiego moe nastpić nie wczeniej niż po upływie orzeczonej kary.

  § 10
  Cz
  łonek Zwyczajny SKR, który ukoczył 18 lat ma prawo:

 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz SKR oraz prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczce działalnoci SKR,

 • uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez SKR, po wniesieniu stosownych opłat za imprezę i pod warunkiem uiszczenia składek członkowskich za bieżący rok.

  § 11
  Statutowym prawem i obowi
  zkiem członka SKR jest uczestniczenie w Walnym Zebraniu Członków.

  § 12
  Cz
  łonkowie SKR pełnią powierzone im w drodze wyboru funkcje społecznie; mogą jednak otrzymać zwrot poniesionych kosztów w razie wykonywania zadań generujcych ponoszenie dodatkowych kosztów, np. zwrot kosztów za przejazd.

  § 13 Członek Stowarzyszenia Koty Rasowe ma obowizek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów wewntrznych, instrukcji oraz uchwał SKR,

 2. sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze SKR,

 3. współpracować z władzami i organami SKR w jego pracy przy realizowaniu statutowych i regulaminowych zadań oraz brać w nich czynny udział,

 4. doskonalić wiedzę i praktykę felinologiczną przez brać czynny udziału w szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez SKR,

 5. stać na stray dobrego imienia SKR,

 6. przeciwstawiać się nieetycznym zachowaniom członków SKR,

 7. wywizywać się ze wszystkich zobowizań wobec SKR i zrzeszonych hodowców kotów,

 8. płacić regularnie składki członkowskie. Termin płatnoci składki członkowskiej upływa z dniem 31 marca roku kalendarzowego, którego dotyczy. Zwłoka w płatnoci składki członkowskiej przekraczajca trzy miesice powoduje zawieszenie praw członka Zwizku, zwłoka w płatnoci składki powyej 6 miesicy powoduje automatyczne skrelenie z listy członków SKR. Przywrócenie praw członka SKR moe nastpić po uregulowaniu zaległoci po pozytywnej decyzji Zarzdu SKR.

  § 14 Członkiem Wspierajcym moe zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarujca SKR pomoc merytoryczn, rzeczową lub finansow, która złoy pisemną deklarację przystpienia i zostanie przyjta uchwałą Zarzdu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia. Członek wspierajcy bdcy osobą prawną jest reprezentowany w SKR przez upowanioną osob, zgodnie z obowizujcym daną osobę prawną statutem prawnym. Członek wspierajcy jest zobowizany popierać działalność SKR w zadeklarowany przez siebie sposób. Członek wspierajcy ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach SKR, w tym Walnym Zebraniu Członków. Od decyzji Zarzdu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

§ 15
CZŁONKIEM HONOROWYM może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłuona w dziedzinie felinologii lub realizacji celów SKR, godność nadaje Walne Zgromadzenie Członków. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa Członka Zwyczajnego, w tym bierne i czynne prawo wyborcze oraz mają prawo do uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez SKR bez uiszczania opłat i są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 16
Cz
łonkostwo w Stowarzyszeniu Koty Rasowe wygasa na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynalenoci do SKR zgłoszonej na pimie Zarzdowi - po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiza,

 2. mierci członka SKR,

 3. skrelenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiza, przez okres przekraczajcy 6

  miesicy,

 4. wykluczenia z SKR na podstawie uchwały Zarzdu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowie, uchwał i

  regulaminów oraz zasad etyki,

 5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sdu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

 6. rozwizania lub likwidacji Stowarzyszenia Koty Rasowe,

 7. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków,

Zarzd SKR zobowizany jest zawiadomić członka o skreleniu lub wykluczeniu, podajc przyczyny skrelenia lub wykluczenia, wskazujc na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty dorczenia stosownej uchwały.

 

ROZDZIAŁ IV

 

NACZELNE WŁADZE SKR

 

§ 17 Naczelnymi władzami Stowarzyszenia Koty Rasowe s:

 • Walne Zebranie Członków

 • Zarzd SKR

 • Komisja Rewizyjna

  Naczelne władze SKR są wybierane w głosowaniu tajnym. Zgromadzeni mogą podjąć uchwałę o głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu Członków. Kadencja naczelnych władz SKR trwa 4 (cztery) lata.

1. W przypadku ustpienia w trakcie trwania kadencji liczby członków poszczególnych władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Jednake liczba członków dokooptowanych nie moe przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzcych z wyboru. Po przekroczeniu tej liczby uzupełnienie składu władz w trakcie trwania ich kadencji wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniajcych. Władze SKR działają zgodnie z obowizujcymi przepisami polskiego prawa, postanowieniami niniejszego statutu oraz na podstawie regulaminów wewntrznych instrukcji, uchwał a take przepisów wydanych przez krajową lub midzynarodową organizację felinologiczn, do których moe naleeć SKR.

 

ROZDZIAŁ V

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

§ 18 Najwyszą władzą SKR jest Walne Zebranie Członków.

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarzd. Odbywa się w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja kadego roku.

 2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na 4 lata, najpóniej do dnia 30 czerwca kadego roku.

 3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarzd SKR z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych SKR.

 4. Zarzd zobowizany jest do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w terminie do 90 dni od zgłoszenia wniosku lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane (porzdek zebrania).

 6. O terminie, miejscu i porzdku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia się pisemnie na oficjalnej stronie SKR wszystkich członków SKR na 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.

 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą wikszocią głosów przy obecnoci:

  • w pierwszym terminie przy obecnoci co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych,

  • w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut póniej od pierwszego terminu, bez wzgldu na liczbę osób do głosowania.

   8. Obrady Walnego Zebrania Członków mogą odbywać się w formie on-line z wykorzystaniem rodków komunikacji elektronicznej i z zachowaniem procedur przewidzianych dla WZC w Statucie SKR i w ramach Prawa o Stowarzyszeniach art. 10. Ta forma obrad dotyczy również wszystkich władz w stowarzyszeniu: zarówno Zarzdu, Komisji Rewizyjnej, Sdu Koleeskiego jak i Walnego Zebrania Członków. Na przeprowadzenie obrad WZC w trybie online, nie trzeba uzyskiwać zgody członków danego organu.

   9. Wymogi dotyczce WZC w trybie on-line:
   Zawiadomienie o WZC musi zawiera
   ć wskazanie terminu obrad, wskazanie narzdzia w

   jakim zebranie bdzie przeprowadzane (platformy), opis sposobu wzicia udziału, tj. np. podanie odpowiedniego linku i wszystkie inne dane wymagane, aby mona było wziąć udział w obradach. W zawiadomieniu naley opisać funkcjonalnoci danego narzdzia, pozwalajce na aktywny udział w zebraniu, tj. np. sposobu oddawania głosu. Zapewnienie niezbdnych wymagań technicznych, tj.:

  • transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,

  • dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnik moe

   wypowiadać się w toku obrad.

  • wykonywania osobicie prawa głosu w toku posiedzenia.

  • lista obecnoci jest sporzdzona i podpisana przez przewodniczcego zebrania i protokolanta.

§ 19

Walne Zebranie Członków moe być zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział - z głosem stanowicym
- wszyscy Członkowie Zwyczajni oraz Członkowie Honorowi.
 W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział - z głosem doradczym
 - Członkowie Wspierajcy.

§ 20
Do uprawnie
ń Walnego Zebrania Członków naley decydowanie o wszystkich sprawach SKR, a w szczególności o:

 1. wyborze i odwołaniu Władz SKR,

 2. uchwalaniu Statutu SKR oraz jego zmian,

 3. uchwalaniu regulaminów działalnoci SKR,

 4. uchwalaniu kierunków i priorytetów działania SKR,

 5. udzielaniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarzdowi lub poszczególnym jego członkom,

 6. zatwierdzaniu i rozpatrywaniu sprawozdań z pracy Zarzdu SKR, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleeskiego, Komisji Hodowlanej, z działalnoci tych organów zakres między Walnymi Zebraniami Członków,

 7. uchwalaniu na wniosek Zarzdu SKR budetu,

 8. udzielaniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarzdowi zgodnie z decyzją Komisji Rewizyjnej,

 9. na wniosek Zarzdu SKR o ustanawianiu wysokoci opłat w SKR. 

 10. rozpatrywaniu apelacji członków SKR od orzeczeń Sdu Koleeskiego,

 11. nadawaniu lub pozbawianiu godnoci Członka Honorowego SKR,

 12. podejmowaniu ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarzdu SKR,

 13. rozpatrywaniu wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków

 14. decydowaniu o przystpieniu SKR do organizacji krajowych, zagranicznych i midzynarodowych,

 15. podejmowaniu uchwał o rozwizaniu SKR oraz przeznaczeniu jego majtku.

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 21
Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz
łonków zwołuje Zarzd SKR z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, na żądanie 1/3 członków SKR posiadajcych prawo wyborcze lub w przypadku uszczuplenia o ponad 1/2 składu osobowego poszczególnych organów naczelnych władz, w terminie nie póniejszym jak 90 dni od zgłoszenia wniosku lub żądania. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w w terminie Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla którego zostało zwołane. Zarzd SKR powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

 

ZARZD SKR

 

§ 22
Zarz
d SKR jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków. Kieruje całokształtem działalnoci Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje SKR na zewntrz i ponosi odpowiedzialność przed WZC.

§ 23
Zarz
d SKR składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród Członków Zwyczajnych i Honorowych SKR. Stan ilociowy Zarzdu ustala WZC w zalenoci od stanu ilociowego członków SKR. Na pierwszym posiedzeniu Zarzd wybiera ze swojego grona prezesa, sekretarza i skarbnika, a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie Członków.

§ 24
Zarz
d SKR zbiera się na posiedzeniach w miarę zaistniałych potrzeb. Zarzd SKR podejmuje uchwały zwykłą wikszocią głosów, w przypadku, gdy głosy przeciwne są równowane, decydujcy głos ma Prezes. Zgodnie z art. 10 Prawa o Stowarzyszeniach, ust. 1a. moliwe są obrady i głosowania we wszystkich władzach stowarzyszenia w trybie obiegowym, z wykorzystaniem rodków komunikacji elektronicznej. To oznacza, e kada z władz stowarzyszenia moe podjąć uchwałę np. poprzez głosowanie przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

§ 25 Do obowizków Zarzdu SKR naley:

 1. kierowanie działalnocią Stowarzyszenia zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa oraz ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

 2. reprezentowanie SKR na zewntrz,

 3. przyjmowanie, zawieszanie w prawach i skrelanie Członków SKR,

 4. zwoływanie i przygotowywanie WZC,

 5. realizowanie uchwał WZC,

 6. prowadzenie ewidencji członków, wystawianie i wydawanie rodowodów, rejestracji kotów,

 7. organizowanie wystaw kotów, pokazów kotów, konkursów,

 8. uchwalanie regulaminów, instrukcji i innych przepisów wewntrznych z wyłączeniem regulaminów działalnoci naczelnych władz, oraz kontroli ich realizacji,

 9. organizowanie szkoleń dla członków SKR i słub pomocniczych,

10. tworzenie warunków dla powstania kadry sdziowskiej w Polsce,
11. ustalanie wysoko
ci opłat wiadczonych na rzecz SKR przez jego członków za: organizowanie wystaw, pokazów, rodowodów, transferów kotów, rejestrację przydomka hodowlanego, wpisowego, składki członkowskiej, rejestracji kotów, dyplomów a take inne opłaty zwizane z prowadzeniem hodowli kotów, i innych,

12. podejmowanie uchwał w ramach Statutu SKR i udzielonych uprawnień przez WZC, 13. rozpatrywanie wniosków, skarg i odwoła,
14. prowadzenie gospodarki maj
tkiem i funduszami SKR,
15. opracowywanie rocznych sprawozda
ń z działalnoci SKR,

16. wystpowanie do WZC z wnioskiem o nadanie godnoci Członka Honorowego SKR,

17. wydawanie czasopism, ulotek, prospektów oraz innych wydawnictw zwizanych z felinologi, prowadzenie i aktualizowanie oficjalnej strony internetowej SKR,

18. udzielanie wyrónień oraz nagród,
19. wnioskowanie w sprawach kar dyscyplinarnych do S
du Koleeskiego,
20. podejmowanie uchwa
ł w sprawie przystpienia SKR do organizacji felinologicznych w kraju i za granicą.

§ 26
Do prawidł
owego funkcjonowania Zarzd SKR moe zatrudnić pracowników, podejmujc w tym celu stosowną uchwałę.

§ 27
Szczegó
łowy zakres działania Zarzd SKR okrela regulamin pracy uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 28

wykrelono

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 29
Komisja Rewizyjna jest wewn
trznym organem kontroli działalnoci SKR.

§ 30
Komisja Rewizyjna kontroluje ca
łokształt działalnoci SKR.

§ 31
Komisja Rewizyjna sk
łada się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Stan ilociowy Komisji Rewizyjnej ustala WZC. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczcego, zastpcę przewodniczcego oraz sekretarza. Do skutecznoci uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest zwykła wikszość głosów, niezbdny jest w głosowaniu udział przewodniczcego lub jego zastpcy. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarzdu z głosem doradczym. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarzdu, ani pełnić żadnej innej funkcji.

§ 32 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naley:

 1. kontrola całokształtu działalnoci SKR oraz pracy Zarzdu co do prawidłowoci oraz zgodnoci ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków przeprowadzona co najmniej raz w roku,

 2. kontrola całokształtu działalnoci SKR z uwzgldnieniem gospodarki finansowej,

 3. wystpowanie w oparciu o ustalenia pokontrolne z wnioskami do Zarzdu i żądanie stosownych wyjaśnie,

 4. zatwierdzenie bilansu SKR wraz z rachunkiem zysków i strat w okresie midzy WZC,

 5. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalnoci na WZC oraz wystpowanie o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium dla Zarządu SKR,

 6. wnioskowanie do WZC o odwołanie członków funkcyjnych władz SKR,

 7. przedstawienie WZC apelacji członków władz funkcyjnych od orzeczeń Sdu Koleżeskiego,

 8. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

§ 33

Zalecenia Komisji Rewizyjnej okrelone w formie uchwały, winny być rozpatrzone i niezwłocznie wykonane nie póniej niż cigu 21 dni od daty skierowania ich do właciwego organu SKR, a odpowiedź o ich wykonaniu powinna być udzielona na pimie. O wszelkich opónieniach oraz ich przyczynach Komisja Rewizyjna powinna być powiadomiona na pimie.

§ 34
Szczegó
łowy zakres działania Komisji Rewizyjnej okrela regulamin pracy uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

SĄD KOLEESKI

 

§ 35
S
d Koleeski rozstrzyga sprawy zwizane z naruszeniem przez członków postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarzdu oraz zasad etyki w działalnoci felinologicznej. Członkowie Sdu Koleeskiego nie mogą pełnić w SKR adnej innej funkcji.

§ 36
S
d Koleeski jest wybierany przez Walne Zebranie Członków. Sd Koleeski składa się z 5 do 7 członków, którzy wybierają sporód siebie: przewodniczcego, zastpcę przewodniczcego, sekretarza.

§ 37
W wyniku rozstrzygni
cia sprawy Sd Koleeski swoim orzeczeniem moe:

 1. udzielić upomnienia lub nagany,

 2. zawiesić w prawach członka na okres od 6. miesicy do 2 lat,

 3. wykluczyć z SKR.

§ 38

 • Sd Koleeski I instancji orzeka w składzie 3 jego członków zwykłą wikszocią głosów, z których jeden, wyznaczony przez przewodniczcego Sdu Koleeskiego, jest przewodniczącym zespołu.

 • Na probę sdzonego członka SKR, inny członek SKR moe pełnić rolę jego obrońcy.

 • Od orzeczenia Sdu Koleeskiego I instancji przysługuje członkowi zwyczajnemu prawo odwołania się do Sdu Koleeskiego II instancji, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Orzeczenia Sdu Koleeskiego I i II instancji zapadają wikszocią głosów swoich pełnych składów.

 • Sd Koleeski II instancji tworzy zespół Sdu Koleeskiego, w którym nie moe uczestniczyć członek składu I instancji, a kieruje nim przewodniczcy lub zastpca przewodniczcego Sdu Koleeskiego, decyduje o tym uchwała Sdu Koleeskiego podjta zwykłą wikszocią głosów. Orzeczenia Sdu Koleeskiego II instancji podejmowane są zwykłą wikszocią głosów.

§ 39 Orzeczenia Sdu Koleeskiego II instancji są ostateczne.

§ 40

 • Sd Koleeski rozpatruje sprawy członków pełnicych funkcje z wyboru we władzach SKR w pełnym składzie osobowym.

 • od orzeczeń Sdu Koleeskiego słuy członkom funkcyjnym SKR prawo apelacji do Walnego Zebrania Członków, w terminie jednego miesica od daty otrzymania orzeczenia, złoonej za porednictwem Komisji Rewizyjnej. Decyzja Walnego Zebrania Członków w sprawie apelacyjnej jest ostateczna.

 • W sprawach toczcych się przeciwko członkom funkcyjnym stosuje się odpowiednio postanowienia § 37 niniejszego Statutu. Sd Koleeski w stosunku do członków funkcyjnych SKR moe wystpić o odwołanie ich z funkcji, o co wystpuje do WZC. Do czasu podjcia decyzji przez WZC członek funkcyjny jest zawieszony w swoich prawach.

§ 41

Szczegółowy zakres działalnoci Sdu Koleeskiego oraz wszelkie sprawy proceduralne okrela regulamin pracy Sdu Koleeskiego uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

ROZDZIAŁ V

 

MAJTEK I FUNDUSZE SKR

 

§ 42

 1. Majtek i fundusze SKR powstają z: wpisowego, składek członkowskich, dotacji, darowizny, zapisów, spadków, wpływów z loterii, zbiórek ulicznych, dochodów z organizacji wystaw, pokazów kotów rasowych, sympozjów, dochodów ze sprzeday praw do uytkowania oznak SKR do celów reklamowych, działalnoci statutowej i wszelkich wpływów uzyskiwanych zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa.

 2. SKR moe prowadzić działalność gospodarcz, z której dochody przeznaczone bdą wyłącznie na działalność statutow. Dochód z działalnoci gospodarczej nie podlega podziałowi midzy członków SKR.

 3. Fundusze służą do prowadzenia działalnoci statutowej SKR.

   

§ 43

Gospodarka finansowa prowadzona jest przez Zarzd SKR.

 1. Dla wanoci owiadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowizków majtkowych SKR wymagane są podpisy dwóch osób ze składu Zarzdu, w tym kadorazowo Prezesa.

 2. Do wanoci innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch osób ze składu Zarzdu.

 3. Zarzd SKR (minimum dwie osoby z Zarzdu SKR, w tym Prezes) ma prawo upowanić wybranego członka Zarzdu SKR do reprezentacji SKR i regulowania zobowizań finansowych i płatnoci przy uyciu rachunku bankowego Stowarzyszenia Koty Rasowe (w tym dostpu internetowego) maksymalnie do kwoty 2000,- PLN (dwa tysice złotych).

§ 44

Władze SKR, których kadencja zakoczyła si, są zobowizani protokolarnie w cigu 30 dni przekazać nowo wybranym władzom, po ich ukonstytuowaniu si, majtek i prowadzone sprawy SKR

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

POSTANOWIENIA KOCOWE

 

§ 45
Cz
łonek Komisja Rewizyjna SKR moe pełnić w Stowarzyszeniu tylko jedną funkcj.

§ 46

 1. Działalność Stowarzyszenia Koty Rasowe musi być jawna. W siedzibie Zarzdu Stowarzyszenia Koty Rasowe powinny być udostpnione do wgldu zainteresowanym członkom SKR przepisy, regulaminy, instrukcje, uchwały, na podstawie których oparta jest działalność statutowa Stowarzyszenia Koty Rasowe.

§ 47

Zmianę zapisów Statutu wnioskować mog:

 • Zarzd SKR,

 • Komisja Rewizyjna,

 • 1/3 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania,

 • wniosek ze zmianami w Statucie, Zarzd SKR przedstawia Walnemu Zebraniu Członków,

 • projekt zmian Statutu uchwala WZC zwykłą wikszocią głosów.

§ 48

 1. Uchwałę w sprawie rozwizanie SKR i przeznaczeniu jego majtku podejmuje na zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarzdu lub 1/3 członków zwyczajnych, Walne Zebranie Członków wikszocią 2/3 głosów, przy obecnoci co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Majtek rozwizanego SKR zostanie przekazany na cele zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków (jak w § 48 ust.1).

§ 49

W sprawach które nie zostały uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach".

§ 50
Statut niniejszy został uchwalony przez Załoycieli SKR oraz sygnowany przez Komitet Załoycielski w dniu 10 padziernika 2005r na mocy uchwały Nr.1/2005 z póniejszymi zmianami na Walnym Zebraniu Członków w dniu 16 grudnia 2006 r. i w dniu 16 czerwca 2022.

 

Kopiowanie treści w całości lub fragmentach zabronione. Opisy ras pochodzą z książki "RASY KOTÓW" wydanej przez Oficynę Wydawniczą MULTICO oraz z zasobów internetowych.

 

 

Biuro SKR:

Stowarzyszenie Koty Rasowe.

Skrytka pocztowa 23. 97-425 Zelów.

Kierownik Biura SKR, pan Maciej Sowiński

tel. 539 999 537e-mail: biuro@skr.org.pl

 


NIP:  526 290 49 98
REGON: 140348111
KRS:  0000246372

facebook