www.WCF.de 

koty rasowe
koty rasowe
koty rasowe

Regulamin Wystawowy SKR


Link do Regulaminów Wystawowych WCF: https://wcf.de/en/show-rules/ 

 

 

 

Regulamin Wystawowy SKR.

 

 1. Koty na wystawie oceniane są zgodnie ze standardem swojej rasy (fenotypem). Decyzja sędziego jest ostateczna i niepodważalna.
 2. Wystawcy mają obowiązek dbać o swoje zwierzęta i zapewnić im możliwie najlepszy dobrostan podczas trwania wystawy. 
 3. Wszystkie koty zgłaszane na wystawy SKR muszą posiadać wszczepiony mikroczip.
 4. W wystawach mogą brać udział koty zarejestrowane w organizacjach zrzeszonych w WCC (World Cat Congress), w Polsce kluby należące do WCF, CFA, FIFe i TICA.
 5. Członkowie SKR mogą wystawiać swoje koty na dowolnych wystawach, jednak tylko certyfikaty i tytuły wystawowe kotów zdobyte na wystawach WCF są honorowane przez SKR.
 6. Na wystawie obowiązuję wszystkie regulaminy i przepisy World Cat Federation; www.WCF.de 
 7. Nie ma możliwości pozostawienie kotów w klatkach po zakończeniu wystawy.
 8. Klatki wystawowe, wymiary: 60 x 60 x 70 cm, podwójna: 60 x 120 x 70 cm. Wystrój klatki zależny od wystawcy, obowiązkowe jest zapewnienie twardego dna i zasłon dzielących klatki z sąsiadującymi kotami. Wystawca ma obowiązek umożliwić możliwość obserwowania kota w klatce dla publiczności.
 9. Klatki na wystawie są numerowane, zmiana miejsca kota możliwa jest wyłącznie za zgodą organizatorów. Zabrania się (pod karą wykluczenia z wystawy) zamykać klatki z użyciem zamków i kłódek.
 10. Wystawcy mają obowiązek sprawdzić prawidłowość danych kota w katalogu wystawowym i dokonać ewentualnych zmian w sekretariacie wystawy, przed rozpoczęciem ocen kotów.
 11. Wystawcy mogą prezentować swoje koty sędziemu podczas ocen indywidualnych, a także w konkurencjach finałowych i ringach.
 12. Nieprzedstawienie kota do oceny w czasie oceny może spowodować wpisanie w karcie oceny kota absencji, co skutkuje brakiem oceny kota z winy wystawcy.
 13. W przypadku zmiany klasy wystawowej lub odmiany barwnej, wystawca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym fakcie sekretariatu wystawy. 
 14. Jeżeli kot uzyskał powtórnie taki sam certyfikat od tego samego sędziego, wystawca zobowiązany jest do zwrócenia się z prośbą o podpis od innego sędziego ocieniającego koty na tej samej wystawie. Zdublowane certyfikaty w tej samej klasie, od tego samego sędziego nie stanowią podstawę do uzyskania tytułu.
 15. Kot nie może być wystawiany w klasie wyższej niż posiadana.
 16. W razie braku adnotacji w karcie oceny o nowej klasie wystawianego kota, wystawca ma prawo powiadomić sędziego o zmienionej klasie i nowym certyfikacie jaki może otrzymać kot.
 17. Wystawcy proszenie są o zachowanie ciszy i porządku.
 18. Zabrania się palenia tytoniu i papierosów elektronicznych w halach wystawowych, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 19. Wystawca jest zobowiązany pozostawić koty w udekorowanej klatce do czasu oficjalnego zakończenia wystawy. Opuszczenie wystawy przed oficjalnym zakończeniem może spowodować unieważnienie ocen kota.
 20. Udział w wystawie mogą brać jedynie koty umieszczone w katalogu. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia kota na wystawę bez podania przyczyny.
 21. Na wystawie obowiązuje zakaz sprzedaży kotów.
 22. Wszystkie koty ujęte w katalogu podlegają opłacie wystawowej, nawet w przypadku absencji.
 23. Po zamknięciu terminu zgłoszeń prośby o anulowanie zgłoszeń nie muszą być uwzględniane.
 24. Regulamin Wystawowy WCF jest obowiązujący. www.WCF.de 
 25. Zgłoszenie kota na wystawy organizowane przez SKR jest równoznaczne z przyjęciem warunków zawartych w informacjach wystawowych i niniejszym regulaminie wystawowym oraz na przetwarzanie danych osobowych wystawcy.

 

 

SKR Show Rules.

 1. Cats at the show are judged according to their breed standard (phenotype). The judge's decision is final and indisputable.
 2. Exhibitors are obliged to take care of their animals and provide them with the best possible welfare during the exhibition.
 3. All cats entered for SKR shows must have a microchip implanted.
 4. Cats registered in organizations associated in WCC (World Cat Congress), in Poland clubs belonging to: WCF, CFA, FIFe and TICA can participate in the shows.
 5. SKR members can exhibit their cats at any shows, but only certificates and cat show titles won at WCF shows are honored by SKR.
 6. All rules and regulations of the World Cat Federation apply to the exhibition; www.WCF.de
 7. It is not possible to leave the cats in cages after the end of the exhibition.
 8. Exhibition cages, dimensions: 60 x 60 x 70 cm, double: 60 x 120 x 70 cm. The decor of the cage depends on the exhibitor, it is mandatory to provide a hard bottom and curtains to divide the cages with neighboring cats. The exhibitor is obliged to allow the cat to be observed in the cage for the public.
 9. Cages at the exhibition are numbered, changing the place of a cat is possible only with the consent of the organizers. It is forbidden (under penalty of exclusion from the exhibition) to lock the cages with locks and padlocks.
 10. Exhibitors are required to check the correctness of the cat's data in the show catalog and make any changes to the show office before starting the cat assessments.
 11. Exhibitors can present their cats to the judge during individual judgments, as well as in final competitions and rings.
 12. Failure to present the cat for evaluation during the evaluation may result in the cat being absent in the evaluation card, which results in the cat not being assessed at fault of the exhibitor.
 13. In the event of a change of the show class or color variety, the exhibitor is obliged to immediately inform the show secretariat about this fact.
 14. If the cat has obtained the same certificate from the same judge for the second time, the exhibitor is obliged to ask for a signature from another judge who is judging the cats at the same show. Duplicate certificates in the same class, from the same judge, are not grounds for obtaining the title.
 15. A cat cannot be exhibited in a class higher than its own.
 16. If there is no annotation in the evaluation card about the new class of the exhibited cat, the exhibitor has the right to inform the judge about the changed class and the new certificate that the cat may receive.
 17. The exhibitors are asked to be quiet and orderly.
 18. It is forbidden to smoke tobacco and electronic cigarettes in the exhibition halls, except in designated areas.
 19. The exhibitor is obliged to leave the cats in a decorated cage until the official end of the exhibition. Leaving the show before the show is officially closed may invalidate the cat's marks.
 20. Only cats listed in the catalog are allowed to participate in the exhibition. The organizer reserves the right not to accept a cat for the exhibition without giving a reason.
 21. It is forbidden to sell cats at the exhibition.
 22. All cats included in the catalog are subject to an exhibition fee, even in the event of absenteeism.
 23. After the closing date for entries, cancellation requests do not need to be honored.
 24. The WCF Show Regulations are binding. www.WCF.de
 25. Entering a cat for shows organized by SKR is tantamount to accepting the conditions contained in the exhibition information and these show regulations and to the processing of the exhibitor's personal data.

 

 

Klasy wystawowe WCF

 

Klasa 1: World Champion – Nagroda Honorowa - P.H.

W tej klasie koty konkurują o tytuł „Best Variety” i/lub „Best in Show”. Mogą otrzymać Nagrodę Honorową (PH)

Klasa 2: World Premior – Nagroda Honorowa - P.H.

W tej klasie koty konkurują o tytuł „Best Variety Alter” i/lub „Best in Show Alter”. Mogą otrzymać Nagrodę

Klasa 3: Grand European Champion - CACM.

W tej klasie koty konkurują o tytuł „World Champion”. Muszą otrzymać CACM na 3 międzynarodowych wystawach WCF w 3 różnych krajach, od 3 różnych sędziów, gdzie jeden kraj musi znajdować się na innym kontynencie. Muszą otrzymać 98 punktów zgodności ze standardem. Koty są podzielone wg. rasy, koloru i płci. Konkurują również o tytuł „BIV” i/lub „BIS”.

Klasa 4: Grand European Premior - CAPM. Analogicznie do klasy 3 ale dla kastratów.

Klasa 5: European Champion - GCACE.

W tej klasie koty konkurują o tytuł „Gr. Eu. Ch.“ . Na Gr.Eu.Ch. muszą otrzymać GCACE na 3 międzynarodowych wystawach w 3 różnych krajach, od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 97 punktów zgodnie ze standardem. Koty są podzielone według rasy, koloru i płci. Konkurują również o tytuł „BIV” i/lub „BIS”.

Klasa 6: European Premior - GCAPE. Analogicznie do klasy 5 ale dla kastratów.

Klasa 7: Grand International Champion - CACE.

W tej klasie koty konkurują o tytuł „Champion Europy”. Muszą otrzymać CACE na 3 wystawach międzynarodowych w 3 różnych krajach, od 3 różnych sędziów. Zgodnie ze standardem muszą otrzymać 97 punktów. Koty są rozdzielone rasą, kolorem i płcią. Konkurują również o tytuł „BIV” i/lub „BIS”.

Klasa 8: Grand International Premior - CAPE. Analogicznie do klasy 7 ale dla kastratów.

Klasa 9: Inter Champion - CAGCIB.

W tej klasie koty konkurują o tytuł „Grand International Champion”. Muszą otrzymać CAGCIB na 3 międzynarodowych wystawach w 2 różnych krajach, od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 97 punktów zgodności ze standardem. Koty są rozdzielone rasą, kolorem i płcią. Konkurują również o tytuł „BIV” i/lub „BIS”.

Klasa 10: International Premior - CAGPIB. Analogicznie do klasy 9 ale dla kastratów.

Klasa 11: Champion - CACIB.

W tej klasie koty konkurują do tytułu „International Champion”. Muszą otrzymać CACIB na 3 międzynarodowych wystawach, w 2 różnych krajach, od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 95 punktów zgodności ze standardem. Koty są rozdzielone rasą, kolorem i płcią. Konkurują również o tytuł „BIV” i/lub „BIS”.

Klasa 12: Premior - CAPIB. Analogicznie do klasy 11 ale dla kastratów.

Klasa 13: Klasa otwarta, od 10 miesięcy - CWC.

W tej klasie koty konkurują o tytuł „Champion”. Muszą otrzymać CAC na 3 międzynarodowych lub krajowych wystawach od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 93 punkty zgodności ze standardem. Koty są rozdzielone rasą, kolorem i płcią. Konkurują również o tytuł „BIV” i/lub „BIS”.

Klasa 14: Klasa kastratów, od 10 miesięcy - CAP. Analogicznie do klasy 13 ale dla kastratów.

Klasa 15: Kocięta, 6 – 10 miesięcy – CACJ.

Koty wystawiane w tej klasie nie mogą być młodsze niż 6 miesięcy w pierwszym dniu wystawy i nie starsze niż 10 miesięcy i muszą być zarejestrowane w rejestrze LO lub RIEX uznanego klubu. W tej klasie koty konkurują o tytuł „Młodzieżowego Championa”. Muszą otrzymać CACJ na 3 międzynarodowych lub krajowych wystawach WCF, od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 90 punktów zgodności ze standardem. Koty są rozdzielone rasą, kolorem i płcią. Są klasyfikowane i konkurują również o tytuł „BIV 6 – 10 miesięcy” (lub „BIV, jeśli dotyczy) i/lub „Best in Show Kitten 6 – 10 miesięcy”.

Klasa 15a: Kocięta wykastrowane, 6 – 10 miesięcy – CAPJ. Analogicznie do klasy 15 ale dla kastratów.

Klasa 16: Kocięta 3 – 6 miesięcy – CACP.

Koty wystawiane w tej klasie nie mogą być młodsze niż 3 miesiące w pierwszym dniu wystawy i nie starsze niż 10 miesięcy i muszą być zarejestrowane w rejestrze LO lub RIEX uznanego klubu. W tej klasie koty konkurują o tytuł „Kitten Champion”. Muszą otrzymać CACP na 3 międzynarodowych lub krajowych wystawach WCF, od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 90 punktów zgodności ze standardem. Koty są rozdzielone rasą, kolorem i płcią. Są klasyfikowane i konkurują również o tytuł „BIV 3 – 6 miesięcy” (lub BIV jeśli dotyczy) i/lub „BIS 3 – 6 miesięcy”.

Klasa 16a: Kocięta wykastrowane, 3 – 6 miesięcy – CAPP. Analogicznie do klasy 16 ale dla kastratów.

Klasa 17: Klasa nowicjatu.

Kluby mogą przedstawić do oceny koty do klasy nowicjatu. W tej klasie kot może być wystawiany od 6 miesiąca życia ,we własnej organizacji nadzorowanej przez komisję hodowlaną klubu. Sędzia musi zostać poinformowany o przyczynie, dla której kot jest wystawiany w tej klasie. Kot może być wystawiany tylko raz w klasie nowicjatu. Wymagane są podpisy dwóch sędziów. Kot musi otrzymać ocenę „Doskonały”, aby mógł zostać zarejestrowany.

Klasa 18: Klasa korekty odmiany barwnej.

Kocięta od 3 miesiąca życia mogą być wystawiane w celu określenia ich odmiany barwnej. Mogą otrzymać kwalifikację bez klasyfikacji.

Klasa 19: Koty domowe.

W tej klasie mogą być wystawiane koty domowe, które nie odpowiadają wzorcom ras uznanych pod względem fenotypu. Są one klasyfikowane i mogą być nominowane do „BIS kotów domowych”.

Klasa 20: Klasa miotu, 3 – 6 miesięcy.

Miot powinien być oceniany zgodnie ze standardem odpowiedniej rasy i zgodnie z jej rozwojem. Im więcej doskonałych cech jest w miocie, tym lepszy miot. Koty wystawiane w tej klasie nie mogą być młodsze niż 3 miesiące pierwszego dnia wystawy i nie starsze niż 6 miesięcy. Mogą być również nominowani do „Najlepszego Miotu Wystawy”.

Klasa 21: Klasa weteranów.

W tej klasie mogą być wystawiane tylko koty rasowe starsze niż 8 lat. Otrzymują kwalifikację „Doskonały”. Nie mogą otrzymać mniej niż 95 punktów. Koty są rozdzielone rasą, kolorem i płcią. Walczą również o tytuł „Najlepszego Weterana Odmian” i/lub „Najlepszego Weterana Wystawy”.

Klasa 22a: Rasy tymczasowo uznane.

W tej klasie wystawiane są wszystkie rasy tymczasowo uznane, o uznanym umaszczeniu, o umaszczeniu tymczasowo uznanym i o umaszczeniu nieuznanym. Mogą otrzymać kwalifikację, np. „Excellent” i klasyfikację, np. 1, 2, 3, 4, ale nie otrzymują żadnego certyfikatu. Koty są rozdzielone rasą, kolorem i płcią. Konkurują również o tytuł „BIV provisionally recognized breed” i/lub „Best in Show provisionally recognized breed”.

Klasa 22b: Tymczasowo uznane kolory dla uznanych ras.

W tej klasie wystawiane są wszystkie tymczasowo uznane kolory dla uznanych ras. Mogą otrzymać kwalifikację, np. „Excellent” i klasyfikację, ale nie otrzymują żadnego certyfikatu. Koty są rozdzielone rasą, kolorem i płcią. Walczą również o tytuł „BIV provisionally recognized colour”, ale nie biorą udziału w Best in Show.

Klasa 23: Rasy w procesie uznawania.

W tej klasie wystawiane są wszystkie rasy i odmiany barwne, które są jeszcze w trakcie uznawania. Mogą otrzymać ocenę, np. „EX” i klasyfikację ale nie otrzymają  żadnego certyfikatu. Koty są oceniane osobno, według rasy, koloru i płci. Nie biorą udziału o Best in Show.

Klasa 24: Nieuznane rasy i kolory.

W tej klasie wystawiane są wszystkie nieuznane rasy i kolory. Są klasyfikowane niezależnie od rasy, wieku, kategorii, płci i koloru, np. I, II, III, IV. Nie otrzymują certyfikatów ani nie biorą udziału Best in Show. Mogą uczestniczyć tylko w ringu Variety, ale nie wyższym.

Klasa 25: Poza konkurencją.

Klasa dla wszystkich kotów wystawianych poza konkurencją.

 

Show classes of the WCF

Class 1: World Champion – Prize of Honour - P.H.

In this class cats compete for the title „Best Variety“ and/or „Best in Show”. They may receive the Prize of Honour.

Class 2: World Premior – Prize of Honour - P.H.

In this class cats compete for the title „Best Variety Alter“ and/or „Best in Show Alter”. They may receive the Prize of

Class 3: GR. European Champion resp. GR. Continental Champion (GR. = Grand) - CACM

In this class cats compete for the title „World Champion“. They must receive CACM in 3 international exhibitions of the WCF in 3 different countries from 3 different judges, where one country must be in another continent. They must receive 98 points according to the standard. Cats are separated by breed, colour and sex. They compete also for the title “Best Variety” and/or „Best in Show“.

Class 4: GR. European Premior resp. GR. Continental Premior (GR. = Grand) - CAPM

In this class cats compete for the title „World Premior“. They must receive CAPM in 3 international exhibitions of the WCF in 3 different countries from 3 different judges, where one country must be in another continent. They must receive 98 points according to the standard. Cats are separated by breed, colour and sex. They compete also for the title “Best Variety Alter” and/or „Best in Show Alter“.

Class 5: European Champion resp. Continental Champion - GCACE

In this class cats compete for the title „GR. European Champion“ resp. „GR: Continental Champion“. GR. = Grand They must receive GCACE in 3 international exhibitions in 3 different countries from 3 different judges. They must receive 97 points according to the standard. Cats are separated by breed, colour and sex. They compete also for the title „Best Variety“ and/or „Best in Show“.

Class 6: European Premior resp. Continental Premior - GCAPE

In this class cats compete for the title „GR. European Premior“ resp. „GR: Continental Premior“. GR. = Grand They must receive GCAPE in 3 international exhibitions in 3 different countries from 3 different judges. They must receive 97 points according to the standard. Cats are separated by breed, colour and sex. They compete also for the title „Best Variety Alter“ and/or „Best in Show Alter“.

Class 7: Grand International Champion - CACE

In this class cats compete for the title „European Champion“ resp. „Continental Champion“. They must receive CACE in3internationalexhibitionsin3differentcountriesfrom3differentjudges.Theymustreceive97points accordingto the standard. Cats are separated by breed, colour and sex. They compete also for the title „Best Variety“ and/or „Best in Show“.

Class 8: Grand International Premior - CAPE

In this class cats compete for the title „European Premior“ resp. „Continental Premior“. They must receive CAPE in 3 international exhibitions in 3 different countries from 3 different judges. They must receive 97 points according to the standard. Cats are separated by breed, colour and sex. They compete also for the title „Best Variety Alter“ and/or „Best in Show Alter“.

Class 9: International Champion - CAGCIB

In this class cats compete for the title „Grand International Champion“. They must receive CAGCIB in 3 international exhibitions in 2 different countries from 3 different judges. They must receive 97 points according to the standard. Cats are separated by breed, colour and sex. They compete also for the title „Best Variety“ and/or „Best in Show“.

Class 10: International Premior - CAGPIB

In this class cats compete for the title „Grand International Premior“. They must receive CAGPIB in 3 international exhibitions in 2 different countries from 3 different judges. They must receive 97 points according to the standard. Cats are separated by breed, colour and sex. They compete also for the title „Best Variety Alter“ and/or „Best in Show Alter“.

Class 11: Champion - CACIB

In this class cats compete for the title „International Champion“. They must receive CACIB in 3 international exhibitions in 2 different countries from 3 different judges. They must receive 95 points according to the standard. Cats are separated by breed, colour and sex. They compete also for the title „Best Variety“ and/or „Best in Show“.

Class 12: Premior - CAPIB

In this class cats compete for the title „International Premior“. They must receive CAPIB in 3 international exhibitions in 2 different countries from 3 different judges. They must receive 95 points according to the standard. Cats are separated by breed, colour and sex. They compete also for the title „Best Variety Alter“ and/or „Best in Show Alter“.

Class 13: Open class, starting with 10 months - CAC

In this class cats compete for the title „Champion“. They must receive CAC in 3 international or national exhibitions from 3 different judges. They must receive 93 points according to the standard. Cats are separated by breed, colour and sex. They compete also for the title „Best Variety“ and/or „Best in Show“.

Class 14: Alter class, starting with 10 months - CAP

In this class cats compete for the title „Premior“. They must receive CAP in 3 international or national exhibitions from 3 different judges. They must receive 93 points according to the standard. Cats are separated by breed, colour and sex. They compete also for the title „Best Variety Alter“ and/or „Best in Show Alter“.

Class 15: Kittens, 6 – 10 months – CACJ

Cats exhibited in this class may not be younger than 6 months on the first day of the exhibition and not older than 10 months and must be registered in the LO or RIEX register of a recognized club. In this class cats compete for the title „Junior-Champion“. They must receive CACJ in 3 international or national exhibitions of the WCF from 3 different judges. They must receive 90 points according to the standard. Cats are separated by breed, colour and sex. They are ranked and compete also for the title „Best Variety Kitten 6 – 10 months“ (or “Best Variety Adult, if applicable) and/or „Best in Show Kitten 6 – 10 months“.

Class 15a: Neutered kittens, 6 – 10 months – CAPJ

Cats exhibited in this class may not be younger than 6 months on the first day of the exhibition and not older than 10 months and must be registered in the LO or RIEX register of a recognized club. In this class cats compete for the title „Junior-Premior“. They must receive CAPJ in 3 international or national exhibitions of the WCF from 3 different judges with at least 90 points according to the standard .The cats are separated by breed, colour and sex. They are ranked and compete also for the title „Best Variety Kitten Neuter 6-10 months“ (or “Best Variety Adult/Neuter, if applicable) and/or „Best in Show Kitten Neuter 6 – 10 months“. Junior neuters can participate in an own Best in Show or in the Best in Show for neuters, this can be decided by the organizing club.

Class 16: Kittens, 3 – 6 months – CACP

Cats exhibited in this class may not be younger than 3 months on the first day of the exhibition and not older than 10 months and must be registered in the LO or RIEX register of a recognized club. In this class cats compete for the title „Kitten-Champion“. They must receive CACP in 3 international or national exhibitions of the WCF from 3 different judges. They must receive 90 points according to the standard. Cats are separated by breed, colour and sex. They are ranked and compete also for the title „Best Variety Kitten 3 – 6 months“(or “Best Variety Adult, if applicable) and/or „Best in Show Kitten 3 – 6 months“.

Class 16a: Neutered kittens, 3 – 6 months – CAPP

Cats exhibited in this class may not be younger than 3 months on the first day of the exhibition and not older than 6 months and must be registered in the LO or RIEX register of a recognized club. In this class cats compete for the title „Kitten-Premior“. They must receive CAPP in 3 international or national exhibitions of the WCF from 3 different judges. They must receive 90 points according to the standard. The cats are separated by breed, colour and sex. They are ranked and compete also for the title „Best Variety Kitten Neuter 3 -6 months“ (or “Best Variety Adult/Neuter, if applicable) and/or „Best in Show Kitten Neuter 3 - 6 months“. Kitten neuters can participate in an own Best in Show or in the Best in Show for neuters, this can be decided by the organizing club.

Class 17: Novice class

The clubs are allowed to evaluate cats for the novice class. A novice may be exhibited only starting with an age of 6 months in his own organization supervised by the breeding committee of the club. The judge must be informed about the reason, why the cat is exhibited in this class. A cat may only be exhibited once in the Novice class. The signatures of two judges are required. The cat must receive an "Excellent" in order to be registered.

Class 18: Colour determination class (Determination class)

Kittens starting with an age of 3 months may be exhibited to determine their colour. They may receive a qualification without a classification.

Class 19: Household pets

In this class altered cats, which do not correspond to a recognized breed according to their phenotype, may be exhibited. They are ranked and may be nominated for “Best Household Pet of the Show”.

Class 20: Litter class, 3 – 6 months

A litter shall be judged according to the standard of the corresponding breed and according to its development. The more excellent traits are in the litter, the better the litter. Cats exhibited in this class may not be younger than 3 months on the first day of the show and not older than 6 months. They may be also nominated for “Best in Show Litter”.

Class 21: Veteran class

In this class only pedigreed cats older than 8 years may be exhibited. They receive the qualification “Excellent”. They may not receive less than 95 points. Cats are separated by breed, colour and sex. They compete also for the title „Best Variety Veteran“ and/or „Best in Show Veteran“.

Class 22a: Provisionally recognized breeds.

In this class all provisionally recognized breeds, with recognized colour, with provisionally recognized colour and with not recognized colour are exhibited. They may receive the qualification “Excellent” and are ranked, but do not receive any title certificate. Cats are separated by breed, colour and sex. They compete also for the title „Best Variety provisionally recognized breed“ and/or „Best in Show provisionally recognized breed“.

Class 22b: Provisionally recognized colours to recognized breeds.

In this class all provisionally recognized colours for recognized breeds are exhibited. They may receive the qualification “Excellent” and are ranked, but do not receive any title certificate. Cats are separated by breed, colour and sex. They compete also for the title „Best Variety provisionally recognized colour“, but do not participate in the Best in Show.

Class 23: Breeds in the recognition process.

In this class all breeds and colour variations are exhibited that are still in the process of recognition. They can receive an “Excellent” and are placed, but will not receive title certificate. The cats are classified separately according to breed, colour and gender. They do not compete for the Best in Show.

Class 24: Non - recognized breeds and colours.

In this class all non-recognized breeds and colours are exhibited.They are ranked,regardless of breed, age, haircategory, sex and colour.They do not receive any title certificate and do not compete for the Best inShow. They can only participate in the Variety ring, but not higher.

Class 25: Out of competition.

Class for all cats which are exhibited out of competition.

 

Oceny wystawowe:

 

Doskonała: EX (ang. - excellent); V (niem. - vorzüglich)

Bardzo dobra: VG (ang. - very good); SG (niem. - sehr gut)

Dobra: G (ang. - good); G (niem. - gut)

Lokaty: maksimum od 1 do 4 miejsca w tej samej klasie.

 

Tytuły:

 

Najlepszy w kolorze: BIV ( ang. Best in Variety), najlepszy w swojej rasie i kolorze, minimum 3 koty muszą być prezentowane.

Nominacja do BIS: Nom. BIS - nominacja do konkurencji finałowych czyli Best in Show. W każdej kategorii nominowane są przez każdego sędziego najlepsze koty w płci: klasy honorowej; dorosłe; kastraty; młodzież; kocięta i koty domowe.

Najlepszy płci przeciwnej: BOS - Best Opposite Sex. Tytuł przyznawany podczas konkutencji finałowych BIS dla najpiękniejszych kotów, które przegrały z przeciwną płcią w swojej kategorii.

Best in Show: BIS - najlepszy kot w swojej kategorii w klasach: dorosłych; kastratów, młodzieży, kociąt i w kotach domowych.

Best in Category: BIC - najlepszy kot w kategorii wybrany z kotów z tytułami BIS.

Best of the Best: BOB - najlepszy kot ze wszystkich z tytułami BIC, najlepszy z najlepszych.

Supreme BOB: SBOB - najlepszy kot z tytułem BOB w porównaniu 2 dni wystaw.

 

 

Regulamin BIS / BIS Rules

https://wcf.de/pdf-en/WCF-Schema-Rasse-Sonder-Show_EN.pdf 

 

 

WARUNKI WETERYNARYJNE.

 1. Koty przywiezione na wystawę muszą być zdrowe, czyste i zadbane, przygotowane do wystawy, mieć przycięte pazury. 
 2. Nie są przyjmowane na wystawę: kotki karmiące i kotki w ciąży; koty z amputowanymi pazurami; koty ślepe i koty głuche.
 3. Obowiązkowe są szczepienia na choroby wirusowe kotów (kocie katary i panleukopenia) wykonane nie wcześniej, niż 2 lata (730 dni) i nie później, niż 14 dni przed wystawą. 
 4. Wszystkie koty muszą posiadać wszczepiony, czytelny mikroczip.  
 5. Szczepienia przeciwko wściekliźnie wymagane są od kotów z zagranicy. 
 6. Koty białe wszystkich ras muszą posiadać atest słuchu BAER/BAEP potwierdzający, że nie są głuche.
 7. Przy kontroli weterynaryjnej obowiązuje okazanie książeczki szczepień lub paszportu kota oraz zaświadczenie weterynaryjne kota wystawione na najpóźniej na 3 dni przed wystawą. 
 8. Jeśli w trakcie przyjmowania na wystawę, bądź w trakcie wystawy, odpowiedzialny za nią lekarz weterynarii stwierdzi u któregoś kota objawy chorobowe (na przykład wirusowej, bakteryjnej, grzybiczej czy pasożytniczej), takiemu kotu, razem z innymi kotami należącymi do tego samego wystawcy, należy odmówić przyjęcia na wystawę, w związku z czym muszą one zostać natychmiast usunięte z hali wystawowej.
 9. Koty niespełniające warunków weterynaryjnych i nieumieszczone w katalogu wystawowym, koty chore lub posiadające pasożyty nie będą wpuszczone na teren wystawy, ich właścicielom w takich przypadkach nie przysługuje zwrot kosztów za zgłoszenia na wystawę.

 

Veterinary conditions.

 1. Cats brought to the exhibition must be healthy, clean and well-groomed, prepared for the exhibition, and have their claws trimmed.
 2. Are not admitted to the exhibition: nursing and pregnant cats; cats with amputated claws; blind cats and deaf cats.
 3. It is compulsory to vaccinate cats against viral diseases of cats (catarrh and panleukopenia) not earlier than 2 years (730 days) and not later than 14 days before the exhibition.
 4. All cats must have an implanted, legible microchip.
 5. Vaccination against rabies is required from foreign cats.
 6. White cats of all breeds must have a BAER / BAEP hearing certificate confirming that they are not deaf.
 7. During the veterinary inspection, it is obligatory to present the vaccination book or the cat's passport and the cat's veterinary certificate issued no later than 3 days before the exhibition.
 8. If, during admission to the exhibition, or during the exhibition, the veterinarian responsible for it finds disease symptoms (for example, viral, bacterial, fungal or parasitic) in a cat, that cat, along with other cats belonging to the same exhibitor, should be refused admission to the exhibition, therefore they must be immediately removed from the exhibition hall.
 9. Cats that do not meet the veterinary conditions and are not included in the exhibition catalog, sick cats or cats with parasites will not be admitted to the exhibition area, their owners in such cases will not be entitled to reimbursement of costs for entries to the exhibition.

 

 

 

 

Kopiowanie treści w całości lub fragmentach zabronione. Opisy ras pochodzą z książki "RASY KOTÓW" wydanej przez Oficynę Wydawniczą MULTICO oraz z zasobów internetowych.

 

 

Biuro SKR:

Stowarzyszenie Koty Rasowe.

Skrytka pocztowa 23. 97-425 Zelów.

Kierownik Biura SKR, pan Maciej Sowiński

tel. 539 999 537e-mail: biuro@skr.org.pl

 


NIP:  526 290 49 98
REGON: 140348111
KRS:  0000246372

facebook