www.WCF.de 

koty rasowe
koty rasowe
koty rasowe

Regulamin Hodowlany SKR.

Link do Regulaminów Hodowlanych WCF: https://wcf.de/en/breeding-rules2/ 

 
 
Powołana została Komisja Regulaminowa SKR, która aktualnie pracuje nad nowym Regulaminem Hodowlanym SKR.
Członkowie SKR mogą mailowo zgłaszać uwagi dotyczące zmian w Regulaminie Hodowlanym do Biura SKR. 
 
 

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Zasady prowadzenia hodowli przez hodowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Koty Rasowe zwanym w dalszej części Regulaminu SKR, a także zasady ich kontroli określa Regulamin Hodowlany SKR i są obowiązujące dla wszystkich członków. Przepisy te ustalane są przez Zarząd SKR zgodnie z artykułem 25 pkt.8 Statutu SKR                       


§ 2

Prowadzona w SKR hodowla kotów rasowych jest hodowlą amatorską.


§ 3

Każdy kot rasowy posiada rodowód  wielopokoleniowy z udokumentowanym   jego pochodzeniem i wystawiany jest przez organizację felinologiczną. SKR wydaje rodowody czteropokoleniowe, które noszą logo WCF i SKR, hologram, podpis wraz z pieczątką Stowarzyszenia oraz suchą pieczęcią  i numerem księgi rodowodowej (LO lub RX).


§ 4

Celem hodowli kotów rasowych jest rozmnażanie kotów różnych ras i wariantów kolorystycznych, oparte na naukowych podstawach, dążących do osiągnięcia najwyższego poziomu pod względem eksterierowym, zdrowotnym oraz behawioralnym, jak również szeroka popularyzacja kotów rasowych wśród społeczeństwa.


§ 5

Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej opartej na hodowli kotów rasowych. Zabrania się trzymania kotów i kociąt w klatkach. Pomieszczenia  w których trzymane są  koty, ich posłania, kuwety, miski powinny być  utrzymywane w należytej w czystości.


§ 6

Zabrania się hodowcom prowadzenia jakichkolwiek eksperymentów na kotach w hodowli. Zakazuje się sprzedawania, przekazywania w jakiejkolwiek formie kotów z rodowodem SKR do sklepów zoologicznych, do celów badawczych lub na potrzeby testów.


§ 7

Hodowla kotów rasowych nadzorowana jest przez Zarząd Stowarzyszenia Koty Rasowe.


§ 8

Za hodowcę uważa się członka SKR prowadzącego hodowlę w myśl wytycznych niniejszego Regulaminu, posiadającego jedną kotkę lub więcej kotów zarejestrowanych w SKR oraz posiadającego zarejestrowany w WCF /za pośrednictwem Stowarzyszenia Koty Rasowe/ przydomek hodowlany.

 

§ 9

Członkostwo w SKR zobowiązuje hodowcę do przestrzegania Statutu i przepisów hodowlanych i innych regulaminów. Zobowiązuje do nienagannego prowadzenia hodowli kotów rasowych, jak również do regularnego opłacania składek członkowskich (do dnia 30.03 każdego roku kalendarzowego) oraz wnoszenia innych opłat na rzecz Stowarzyszenia związanych      z działalnością hodowlaną. Warunkuje to otrzymanie przez hodowcę dokumentów hodowlanych potwierdzających pochodzenie kociąt, urodzonych w hodowli.

 

§ 10

Zgodnie z wymogami określonymi przez sekretarza WCF /z siedzibą w Essen/, korespondencja hodowcy z organami władz WCF może odbywać się wyłącznie drogą służbową, za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia Koty Rasowe.
Zgodnie ze statutem WCF, Stowarzyszenie Koty Rasowe, jako Stowarzyszenie zrzeszone w WCF, zachowuje całkowitą niezależność i działa na mocy własnego Statutu. Przepisy hodowlane regulujące prowadzenie oraz kontrole hodowli zrzeszonych w SKR ustala wyłącznie Zarząd SKR na mocy statutu SKR.


ROZDZIAŁ II
PRZYDOMKI HODOWLANE

§ 11

Hodowca zobowiązany jest do rejestracji swojej hodowli w WCF za pośrednictwem SKR. Rejestracja ta daje prawo Zarządowi SKR do wystawiania rodowodów dla kociąt urodzonych w hodowli. Rejestracja jest jednorazowa, zachowuje swoją ważność przez cały okres działalności hodowcy w Stowarzyszeniu. Hodowca ubiegający się o rejestrację przydomka hodowlanego /nazwa hodowli/ winien mieć na względzie fakt, że nazwa kota w pełnym brzmieniu tzn. imię kota wraz z przydomkiem, a także odstępy między wyrazami w samej nazwie, liczone łącznie, nie mogą przekroczyć 25 znaków, a sam przydomek nie może przekroczyć 15 znaków. Zaleca się zgłaszanie przydomków o polskim brzmieniu. Przydomek będzie używany przy nazwie wszystkich kociąt urodzonych w hodowli, bez względu na liczbę ras, jaka jest hodowana. Zarząd SKR może odmówić rejestracji hodowli, której nazwa jest zastrzeżona lub obraźliwa.


§ 12

Rejestracja przydomka hodowlanego musi odbyć się najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym dopuszczeniem kotów do rozmnażania, tak aby hodowca otrzymał nazwę hodowli przed urodzeniem się kociąt.


§ 13

Rejestracja hodowli SKR dokonuje się w oparciu o Międzynarodowy Rejestr Przydomków Hodowlanych. Hodowca posiadający wyłącznie kocura hodowlanego nie ma obowiązku uzyskania przydomka hodowlanego.

 
§ 14

Zarząd SKR może odmówić rejestracji nazwy hodowli zarejestrowanej wcześniej w innym związku felinologicznym, jeżeli nie należy ona do hodowcy przepisującego się do SKR z innego klubu, a wiadomym jest, że nazwa taka już istnieje.


§ 15

Hodowla może być zarejestrowana na jedną osobę, wspólnie na małżonków lub innego członka rodziny mającego wspólny adres zamieszkania.


§ 16

Zarejestrowana w WCF nazwa hodowli chroniona jest przez 20 lat od chwili wygaśnięcia hodowli.


§ 17

Przydomek hodowlany zarejestrowany w SKR jest niezbywalny, podlega jedynie prawu spadkowemu. Spadkobierca, który powinien być członkiem Stowarzyszenia Koty Rasowe, występuje do Zarządu SKR z pisemną prośbą o odnotowanie zmiany właściciela hodowli.


ROZDZIAŁ III
OGÓLNE ZASADY DOPUSZCZENIA ZWIERZĄT DO HODOWLI

§ 18

Do hodowli nie mogą być dopuszczone zwierzęta chore lub w złej kondycji fizycznej.
Niżej wymienione wady dyskwalifikują koty do rozrodu:

 • anomalia budowy jąder u kocurów powyżej 10 miesiąca, w tym manorchizm / kryptorchizm (wnętrostwo/jądro ruchome),
 • polidaktylizm i olidaktylizm,
 • polidaktylizm - za duża ilość palców,
 • olidaktylizm - za mała ilość palców,
  info: w Stanach  Zjednoczonych wyhodowano rasę, która nazywa się American Polydactyl - u której cechą naturalną jest zwiększona liczba palców (o 1, 2 a nawet 3 palce),
 • głuchota i ślepota,
 • zez,
 • deformacje budowy kośćca,
 • załomki na ogonie (z wyłączeniem kotów rasy MANX oraz BOBTAIL),
 • silne skrzywienie żuchwy oraz przodozgryz lub tyłozgryz,
 • białe łaty niedozwolone przez standard,
 • koty po przeprowadzonych zabiegach kosmetycznych mających na celu usunięcie lub "zamaskowanie" wad,
 • koty z amputowanymi pazurkami.

Koty białe mogą być wprowadzone do hodowli po przeprowadzeniu specjalistycznego atestu słuchu metodą BAER (ABR). Wynik badania należy przesłać do SKR. Koty białe muszą obowiązkowo posiadać mikrochip, którego numer musi być wpisany w ateście słuchu oraz w rodowodzie. Krycie dwóch białych kotów jest zabronione.

Zatajenie wad dyskwalifikujących kota z hodowli może być przyczyną złożenia wniosku do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie z SKR.


§ 19

Rejestrację kota w SKR dokonuje się na wniosek hodowcy na podstawie oryginału rodowodu wystawionego przez właściwy organ felinologiczny. Wszystkie koty w hodowli muszą posiadać mikrochip a jego kod umieszczony powinien być w rodowodzie, w książeczce zdrowia kota oraz w paszporcie.


§ 20

Zarejestrowany w SKR kot hodowlany musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia  z wpisem o ostatnim odrobaczeniu i szczepieniach. Hodowca ma obowiązek dbać o zdrowie kotów w hodowli i  przestrzegać  profilaktykę szczepienną .


§ 21

Przy planowanym kryciu w   pokrewieństwie hodowca musi zwrócić się z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na takie krycie do Zarządu SKR. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nie wydanie rodowodów kociętom urodzonym z takiego kojarzenia. Do takiego kojarzenia ewentualnie dopuścić można wyłącznie zwierzęta zdrowe, nieobarczone wadami, po wykonaniu odpowiednich testów. Miot z takiego kojarzenia podlega obowiązkowemu przeglądowi hodowlanemu. Zabrania się krycia kotki kocurem będącym jej rodzeństwem (imbred) ani też kocurem, który nie jest zarejestrowany w żadnej organizacji felinologicznej .


§ 22

Zabrania się sprzedaży kociąt bez rodowodu. Sprzedaż kociąt  bez rodowodu będzie powodem wszczęcia  postępowania wyjaśniającego, do usunięcia hodowcy z SKR włącznie.


ROZDZIAŁ IV
KOTKI HODOWLANE

§ 23

Do rozrodu dopuszcza się kotkę, która ukończyła 12 miesięcy, jest zarejestrowana w SKR, nie posiada wad genetycznych i anatomicznych oraz posiada licencję hodowlaną uzyskaną na wystawach organizowanych pod patronatem WCF. Licencję hodowlaną kotka otrzymuje po uzyskaniu minimum 2-ch ocen doskonałych w klasie otwartej.      


§ 24

W szczególnych przypadkach, ze względu na wskazania zdrowotne, dopuszcza się do rozrodu kotkę nie młodszą niż 10 miesięcy /w chwili pierwszego krycia/. Hodowca zobowiązany jest do wystąpienia z pisemną prośbą o zezwolenie na takie krycie do Zarządu SKR, po uprzednim przedstawieniu opinii lekarza weterynarii o konieczności wcześniejszego krycia kotki.


§ 25

Krycie kotki hodowlanej zarejestrowanej w SKR odbywa się na podstawie wydanego skierowania do krycia. Skierowanie nie jest wymagane, jeżeli hodowca jest jednocześnie właścicielem kotki lub kotek i kocura lub kocurów hodowlanych a krycie następuje we własnej hodowli.        


§ 26

Właściciel kotki hodowlanej ma prawo wyboru do krycia odpowiedniego kocura, który posiada licencję hodowlaną, z klubu felinologicznego w kraju lub zagranicą. Właściciel kotki hodowlanej ma obowiązek uzyskania od hodowcy kocura dokumentów wymaganych do wydania rodowodów dla kociąt (xero rodowodu, xero tytułu).


§ 27

Hodowca zobowiązany jest dopuszczać do krycia kotkę zdrową, w doskonałej kondycji fizycznej. Kotki oczekujące młodych, w trakcie porodu oraz kocięta ssące matkę muszą mieć zapewniona oddzielną przestrzeń lub pokój.

 
§ 28

Hodowca ma obowiązek otoczyć ciężarną kotkę należytą opieką, oraz stworzyć kotce i jej potomstwu jak najlepsze warunki bytu. Wszystkie porody powinny odbywać się  w obecności człowieka na wypadek powikłań.  


§ 29

Obowiązkiem hodowcy jest zabezpieczyć kotkę hodowlaną przed przypadkowymi i nieplanowany kryciami.


§ 30

Zaleca się, aby odstęp między kolejnymi porodami kotki zarejestrowanej w SKR był nie mniejszy niż 8 miesięcy. Kotka nie powinna mieć więcej miotów niż trzy w ciągu 2 lat, ze względu na konieczność umożliwienia kotce wypoczynku po przebytych porodach.


§ 31

Zarząd SKR może skreślić kotkę z ewidencji hodowlanej jeżeli:

 • potomstwo jej po trzech różnych kocurach hodowlanych wykazuje wady dyskwalifikacyjne,
 • jeżeli Zarząd  postanowił dokonać przeglądu miotu, a z winy hodowcy trzykrotnie nie miał możliwości dokonania przeglądu hodowlanego potomstwa danej kotki, który powinien się odbyć w siedzibie Zarządu lub w hodowli,
 • w przypadku komplikacji przy kolejnych porodach /cesarskie cięcie/,
 • w przypadku naruszenia przepisów hodowlanych przez hodowcę, które narażają bezpośrednio życie i zdrowie kotki. 

.

§ 32

Maksymalny wiek kotki hodowlanej ustala się na ukończone 8 lat. Po tym okresie krycie może być warunkowo dozwolone, ale tylko na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza weterynarii, dopuszczającego kotkę do krycia (na okres nie dłuższy niż 1 rok). Każdy taki przypadek jest rozpatrywany oddzielnie przez Zarząd SKR, który na podstawie wyżej wymienionego zaświadczenia wyda odpowiednią decyzję.


ROZDZIAŁ V
KOCIĘTA / MIOTY

§ 33

Za pełny miot uważa się przynajmniej 3 kociaki urodzone z jednej pary rodziców.                                                     

 
§ 34

Obowiązkiem hodowcy jest zgłoszenie miotu kociąt do ósmego tygodnia życia, a kocięta color point do dziesiątego tygodnia życia, na druku „KARTA MIOTU” do Zarządu SKR oraz  opłacenie rodowodów i opłaty pocztowej za przesłanie rodowodów na adres hodowcy.


§ 35

Imiona kociąt w kolejnych miotach powinny być nadawane w porządku alfabetycznym, począwszy od litery "A" do litery "Z", lub od litery "Z" do litery "A", z możliwością opuszczenia trudnych do nazw liter. Po zakończeniu alfabetu wraca się do litery A lub Z odpowiednio.


§ 36

Rodowody oznakowane hologramem wydawane są po ukończeniu przez kocięta dwunastego tygodnia życia. Hodowca może wydać kociaka nabywcy tylko z jego rodowodem  opatrzonym hologramem i książeczką zdrowia. Wymóg ten jest bezwzględny. Hodowca łamiący te zasady będzie rozpatrywana przez Sąd Koleżeński, do usunięcia dyscyplinarnego włącznie z SKR. Zaleca się wydawanie kociąt nowym właścicielom w miejscu prowadzenia hodowli.


§ 37

Przed wydaniem kociąt z hodowli nowym właścicielom, bezwzględnym obowiązkiem hodowcy jest dwukrotne zaszczepienie kociąt na podstawowe choroby wirusowe (panleukopenia, kaliciwirus, herpes) oraz poinstruowanie nabywcy kociaka o konieczności dokonania dalszych szczepień ochronnych i ich terminach oraz o zasadach żywienia i sposobie  pielęgnacji kocia.


§ 38

Zaleca się sporządzenie pisemnej umowy kupna - sprzedaży kociąt. Zarząd SKR nie ingeruje w sprawy rozliczeń finansowych pomiędzy hodowcami a także nie rozpatruje spornych spraw, w tym finansowych pomiędzy hodowcami jak i pomiędzy hodowcami i nabywcami kotów.


§ 39

Zabrania się hodowcom sprzedaży kociąt w miejscach stwarzających zagrożenie epidemiologiczne dla kotów, jak również w miejscach, w których warunki uwłaczają godności kota rasowego lub są sprzeczne z przepisami o poszanowaniu praw zwierząt. Zabrania się sprzedaży, kupna kociąt na terenie wystawy i pomieszczeniach związanych z wystawą.


ROZDZIAŁ VI
KOCURY HODOWLANE

 

§ 40

 1. Kocurem hodowlanym może zostać kot, który ukończył 12 miesiący życia, jest zarejestrowany w SKR, nie wykazuje wad genetycznych oraz anatomicznych i posiada licencję hodowlaną, uzyskaną na wystawach organizowanych pod patronatem WCF.
 2. Licencję hodowlaną kocur uzyskuje, jeżeli otrzymał trzy oceny doskonałe w klasie otwartej i posiada tytuł co najmniej CHAMPION.         
 3. Maksymalny wiek kocura hodowlanego ustala się na ukończone 8 lat. Po tym okresie krycie może być warunkowo dozwolone, ale tylko na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza weterynarii dopuszczającego kota do krycia (na okres nie dłuższy niż 1 rok). Powyższe zaświadczenie hodowca przedstawia do Zarządu wraz z kartą miotu. 

§ 41

Krycie kocurem hodowlanym odbywa się  na podstawie wydanego skierowania do krycia.


§ 42

We własnej hodowli zarejestrowany kocur może być używany do krycia własnych kotek hodowlanych bez wymaganej zgody.


§ 43

Obowiązkiem hodowcy jest stworzenie kocurowi godnych warunków bytowania. Kocury kryjące i  żyjące w oddzielnych pomieszczeniach muszą mieć nie mniej niż    6 m2 wolnej przestrzeni podłogi oraz posiadać miejsce do spania i schronienia się.


§ 44

Hodowca kocura zobowiązany jest dopuszczać do krycia zwierzęta zdrowe, w dobrej kondycji fizycznej.


§ 45

Hodowca kocura zobowiązany jest do przekazania właścicielowi kotki karty krycia wraz z kserokopią rodowodu i kserokopią posiadanego tytułu kocura.


§ 46

Na wniosek Zarządu  hodowca ma obowiązek przedstawić kocura do przeglądu hodowlanego w siedzibie Zarządu lub w hodowli.


§ 47

Zarząd SKR może skreślić kocura z listy kocurów hodowlanych, jeżeli:

 • potomstwo jego po trzech różnych kotkach hodowlanych wykazuje wady dyskwalifikacyjne,
 • jeżeli właściciel kocura dopuści do rozrodu kotkę bez skierowania do krycia lub kotkę niewiadomego pochodzenia,
 • jeżeli Zarząd z winy hodowcy trzykrotnie nie miał możliwości dokonania przeglądu hodowlanego kocura.
§ 48

Kocur zarejestrowany w SKR może kryć kotki spoza własnej hodowli oraz innych organizacji felinologicznych w kraju lub z zagranicy, na podstawie pisemnego skierowania do krycia wydanego przez władze danej organizacji. Kocur musi posiadać obowiązkowo minimum tytuł Championa.


§ 49

Zarząd SKR nie ingeruje w umowy cywilno-prawne zawierane przez członków SKR. Jednakże w trosce o uniknięcie wszelkich niejasności lub sporów zaleca się sporządzanie pisemnych umów dotyczących warunków krycia kotów według niżej podanych wariantów:

1. Krycie za kociaka lub jego równowartość:

 • w przypadku pełnego miotu /min.3 kocięta/ właściciel kocura ma prawo  wyboru jednego kociaka, ale zawsze pierwszeństwo wyboru ma właściciel kotki. O swej  decyzji właściciel kocura ma obowiązek powiadomić hodowcę przed ukończeniem czwartego tygodnia życia kociąt; o ile rezygnuje z wyboru  kociaka należy się jego równowartość, która powinna być uzgodniona przed kryciem kotki.                                                                                                                
 • b)  w przypadku urodzenia się dwóch kociąt, właściciel kocura otrzymuje 2/3 wartości kociaka.                                                                                                   
 • przypadku urodzenia się jednego kociaka, właściciel kocura otrzymuje 1/3  wartości kociaka

2. Krycie za ekwiwalent pieniężny.

Po pokryciu, właściciel kotki wypłaca właścicielowi kocura 1/4 uzgodnionej kwoty wartości kociaka, która powinna być obustronnie uzgodniona przed kryciem. Pozostałą część należności właściciel kocura otrzymuje po urodzeniu się kociąt, najlepiej w chwili przekazania właścicielowi kotki KARTY KRYCIA. Dopuszcza się inny tryb rozliczeń za krycie, o ile tak postanowią strony na podstawie pisemnej umowy.

Wszelkie rozliczenia powinny być uregulowane między Stronami umowy  w momencie otrzymania karty krycia od właściciela kocura.


ROZDZIAŁ VII
KSIĘGI RODOWODOWE
 
§ 50

Zarząd Stowarzyszenia Koty Rasowe prowadzi następujące Księgi Rodowodowe:

 1. Główną  Księgę  Rodowodową  Kotów  - LO
 2. Księgę  Eksperymentalną  Kotów         - RX
§ 51

Do Głównej Księgi Rodowodowej "LO" wpisuje się koty rasowe urodzone z rodziców rodowodowych, które posiadają udokumentowane przynajmniej trzy pokolenia przodków w danej rasie. Odmiany barwne muszą zgadzać się z wykazem barw

z EMS kodów
W księdze "LO" podawana jest pełna informacja dotycząca kota: imię kota wraz z nazwą hodowli, rasa, data urodzenia, płeć, kolor wraz z EMS kodem, oraz numer rodowodu organu rejestrującego.

Ustala się następujące oznaczenia rodowodów zarejestrowanych w księdze "LO":

PL SKR LO xxxxx

Skróty te oznaczają:

 • PL - Polska
 • SKR - Stowarzyszenie Koty Rasowe
 • RX - Symbol Głównej Księgi Rodowodowej Kotów
 • xxxxx - nr. kolejny rodowodu.
§ 52

Do Księgi Eksperymentalnej Kotów "RX" wpisuje się koty, które nie spełniają warunków wymaganych przy wpisie do "LO", lub pochodzą z krzyżówek ras.

Ustala się następujące oznaczenia rodowodów zarejestrowanych w księdze "RX" :


PL SKR RX xxxxx

Skróty te oznaczają:

 • PL - Polska
 • SKR - Stowarzyszenie Koty Rasowe
 • RX - Symbol Księgi Eksperymentalnej Kotów
 • xxxxx - nr. kolejny rodowodu
§ 53

Przenoszenie zapisów dotyczących potomstwa kotów zapisanych w "RX" do Głównej Księgi Rodowodowej Kotów "LO" następuje automatycznie po spełnieniu wymaganych warunków.

 

§ 54

Koty pochodzące z krzyżówek ras będą zapisane w rejestrze "RX", pod warunkiem, że Komisja Hodowlana wyrazi na piśmie zgodę na taką krzyżówkę, oraz obowiązkowo przeprowadzony zostanie przegląd hodowlany. Koty takie zarejestrowane będą przez Zarząd SKR jako:

 • XLH * potomstwo długowłose
 • XSH * potomstwo krótkowłose
 • XSL * potomstwo półdługowłose

Po przeglądzie hodowlanym rodowód eksperymentalny otrzymuje kociak dopuszczony do dalszego eksperymentu.

W przypadku pozytywnego wyniku przeglądu hodowlanego miotu, kociaki otrzymują "Kartę Eksperymentu", która dołączana jest do karty oceny wystawowej kota. Kot posiadający taką kartę może być wystawiany w klasie nowicjatu po ukończeniu 6 miesięcy na międzynarodowej wystawie pod patronatem WCF i musi uzyskać od dwóch sędziów ocenę doskonałą. Koty pochodzące z importu muszą posiadać transfer /przepisanie własności kota/. Kota importowanego Zarząd SKR ma prawo przenieść z "RIEX" do "LO" lub odwrotnie.


§ 55

Zapisy w Księgach Rodowodowych Kotów prowadzone są według EMS kodów WCF.


§ 56

Hodowca na podstawie złożonych dokumentów hodowlanych otrzymuje odpis z odpowiedniej Księgi Rodowodowej, czyli Rodowód Kota Rasowego.


ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY KOŃCOWE
 

§ 57

Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do udzielania w miarę możliwości porad w zakresie kojarzenia, wychowu, żywienia i pielęgnacji zwierząt wszystkim członkom posiadającym koty zarejestrowane w naszym Stowarzyszeniu.

 

§ 58

W przypadku zagubienia rodowodu wydanego przez Stowarzyszenie Koty Rasowe, właściciel kota zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zarząd o stracie dokumentu. Zarząd SKR na wniosek hodowcy unieważni zaginiony dokument i wyda właścicielowi kota odpłatnie duplikat rodowodu.


§ 59

W przypadku zmiany właściciela kota zarejestrowanego w SKR hodowca zobowiązany jest do zgłoszenia zmiany na piśmie w ciągu 30 dni od dnia zmiany.


§ 60

W przypadkach wątpliwych dotyczących poprawności w prowadzeniu hodowli  Zarząd może wystąpić do hodowcy o przeprowadzenie przeglądu hodowlanego.


§ 61

Właściciel kota zobowiązany jest powiadomić Zarząd SKR w ciągu 30 dni o zgonie kota i przedstawić rodowód w którym zostanie dokonany wpis o skreśleniu kota  z ewidencji.


§ 62

Oryginały dokumentów takich, jak: skierowanie do krycia, karta krycia, karta miotu, stanowią dokumentację hodowlaną, na podstawie której wydawane są rodowody. Złożenie nie pełnej dokumentacji uniemożliwi wydania rodowodów.


§ 63

Hodowca bezzwłocznie zobowiązany jest powiadomić Zarząd SKR o zmianie swojego miejsca zamieszkania, numerów telefonów, adresów e-mail (adres skrzynki), dane swojej strony internetowej.


§ 64

Zarząd umieszcza na stronie internetowej Stowarzyszenia listę hodowli należących do SKR z podziałem na rasy kotów.

 

§ 65

W uzasadnionych, sporadycznych przypadkach, na pisemną prośbę hodowcy, Zarząd SKR ma prawo do czynienia odstępstw dotyczących postanowień niniejszego Regulaminu. W każdym jednak przypadku na tę okoliczność powinna być każdorazowo podjęta uchwała Zarządu Stowarzyszenia Koty Rasowe .

 

ROZDZIAŁ VIII
PODATKI

 

§ 66

Każdy hodowca zobowiązany jest do płacenia podatków  z tytułu prowadzenia hodowli kotów rasowych jako że hodowla kotów rasowych potraktowana jest jako„dział specjalny produkcji rolnej”, Opodatkowaniu podlega stado podstawowe (kotki i kocury).

 

§ 67

Hodowca w terminie 7 dni od daty zarejestrowania  hodowli ma obowiązek powiadomić Urząd  Skarbowy o zaistniałym fakcie.

 

 

Życzymy wielu sukcesów hodowlanych


 

 

Kopiowanie treści w całości lub fragmentach zabronione. Opisy ras pochodzą z książki "RASY KOTÓW" wydanej przez Oficynę Wydawniczą MULTICO oraz z zasobów internetowych.

 

 

Biuro SKR:

Stowarzyszenie Koty Rasowe.

Skrytka pocztowa 23. 97-425 Zelów.

Kierownik Biura SKR, pan Maciej Sowiński

tel. 539 999 537e-mail: biuro@skr.org.pl

 


NIP:  526 290 49 98
REGON: 140348111
KRS:  0000246372

facebook