biuro@skr.org.pl

+48 732 593 349

koty rasowe
koty rasowe
koty rasowe

Statut


 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 

Stowarzyszenie nosi nazwę KOTY RASOWE zwane w dalszej części Statutu SKR.

§ 2


Koty Rasowe jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS, które działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz posiada osobowość prawną.


§ 3

 

 1. Terenem działalności SKR jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą SKR jest m.st.Warszawa.
 3. SKR ma prawo należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji felinologicznych .
 4. SKR ma prawo używania pieczęci oraz oznak organizacyjnych.
 5. SKR może dysponować własnym organem prasowym oraz posiadać rzecznika prasowego.
§ 4
 

SKR jako stowarzyszenie osób zainteresowanych w amatorskiej hodowli kotów rasowych, opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA SKR

§ 5
 

Celem SKR jest oparta na podstawach naukowych organizacja hodowli kotów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym i estetycznym oraz popularyzacji kotów rasowych wśród polskiego społeczeństwa.

§ 6
 
 1. Stowarzyszenie Koty Rasowe realizuje swoje cele poprzez:
 2. prowadzenie Polskiej Księgi Rodowodowej oraz Międzynarodowego Rejestru Przydomków Hodowlanych /nazwa hodowli kotów/,
 3. reprezentowanie interesów polskiej felinologii przed władzami i instytucjami w kraju oraz międzynarodowymi organizacjami felinologicznymi,
 4. organizowanie i uczestniczenie w imprezach felinologicznych /wystawy, pokazy, konkursy/,
 5. rozwijanie i popieranie działalności propagandowej, wydawniczej oraz naukowo badawczej w zakresie felinologii,
 6. współpracę w dziedzinie felinologii z zakładami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz klubami felinologicznymi w kraju i zagranicą,
 7. organizowanie zebrań, wykładów, kursów,
 8. organizowanie szkolenia, i doskonalenia sędziów, asystentów, stewardów oraz służb pomocniczych,
 9. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków SKR ogólnych zasad etyki w zakresie hodowli i chowu kotów.


Rozdział III
CZŁONKOWIE SKR - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7
 
 1. Członkami SKR mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane amatorską hodowlą kotów rasowych, które są obywatelami RP, zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub mają siedzibę na terenie naszego kraju.
 2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają prawo przynależności do SKR w myśl ogólnie przyjętych zasad statutowych.
 3. Członkowie SKR dzielą się na:
 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych
§ 8
 

CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM może być:

 1. obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,
 2. małoletni w wieku 16 - 18 lat mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Przyjęcie osoby niepełnoletniej wymaga zgody wyrażonej na piśmie przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, który jest jednocześnie członkiem SKR, Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd SKR stosowną uchwałą. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do Walnego Zebrania Członków.
 

§ 9

 

 1. Warunkiem przyjęcia CZŁONKA ZWYCZAJNEGO jest:
  • złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej
  • uiszczenie wpisowego i składki członkowskiej
  • podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd SKR o przyjęciu kandydata na Członka Zwyczajnego
 2. Ponowne przyjęcie w szeregi SKR członka, uprzednio wykluczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie orzeczonej kary. Powtórne wykluczenie członka SKR uniemożliwia w przyszłości jego ponowne przyjęcie.
§ 10


CZŁONEK ZWYCZJNY SKR, który ukończył 18 rok ma następujące prawa:

 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz SKR oraz prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności SKR,
 • uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez SKR.

 

§ 11
 

Statutowym prawem i obowiązkiem członka SKR jest uczestniczenie w Walnym Zebraniu Członów.

§ 12
 

Członkowie SKR pełnią powierzone im w drodze wyboru funkcje społeczne; mogą jednak otrzymać zwrot poniesionych kosztów, w razie wykonywania zadań generujących ponoszenie dodatkowych kosztów /np. zwrot kosztów za przejazd/.

§ 13
 

Członek Stowarzyszenia Koty Rasowe ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych, instrukcji oraz uchwał SKR,
 2. sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze SKR,
 3. współpracować władzami i organami SKR w jego pracy przy realizowaniu statutowych i regulaminowych zadań oraz brać w nich czynny udział,
 4. doskonalić wiedzę i praktykę felinologiczną przez branie czynnego udziału w szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez SKR,
 5. stać na straży dobrego imienia SKR,
 6. przeciwstawiać się nieetycznym zachowaniom członków Stowarzyszenia Koty Rasowe,
 7. wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań wobec SKR i zrzeszonych hodowców kotów,
 8. płacić regularnie składki członkowskie.

§ 14
 

CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca SKR pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w SKR przez upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną prawnym statutem. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność SKR w zadeklarowany przez siebie sposób. Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach SKR w tym Walnym Zebraniu Członków. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.


§ 15
 

CZŁONKIEM HONOROWYM może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów SKR, której taką godność nada Walne Zgromadzenie Członków. Członek honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków. Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez SKR bez uiszczania opłat i są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.§ 16
 

Członkowstwo w Stowarzyszeniu Koty Rasowe wygasa na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do SKR zgłoszonej na piśmie Zarządowi - po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
 2. śmierci członka SKR,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 4. wykluczenia z SKR na podstawie uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki,
 5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 6. rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia Koty Rasowe,
 7. pozbawienia członkowstwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków,

Zarząd SKR zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.ROZDZIAŁ IV
NACZELNE WŁADZE SKR

§ 17
 

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia Koty Rasowe są:

 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd SKR
 • Komisja Rewizyjna

Naczelne władze SKR są wybierane w głosowaniu tajnym. Zgromadzeni mogą podjąć uchwałę o głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu Członków. Kadencja naczelnych władz SKR trwa 4 /cztery/ lata.

 1. W przypadku ustąpienia w trakcie trwania kadencji liczby członków poszczególnych władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Po przekroczeniu tej liczby uzupełnienie składu władz w trakcie trwania ich kadencji wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
  • pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych
  • w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut
  później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób do głosowania.

Władze SKR działają zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, postanowieniami niniejszego statutu oraz na podstawie regulaminów wewnętrznych, instrukcji, uchwał a także przepisów wydanych przez krajową lub międzynarodową organizację felinologiczną, do których może należeć SKR.WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 18
 

Najwyższą władzą SKR jest Walne Zebranie Członków.

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd. Odbywa się w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja każdego roku.
 2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.
 3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd SKR z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych SKR.
 4. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w terminie do 90 dni od zgłoszenia wniosku lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane /porządek zebrania/.
 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia się pisemnie wszystkich członków SKR na 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.


§ 19
 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne, sprawozdawczo- -wyborcze lub nadzwyczajne.
W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział - z głosem stanowiącym
- wszyscy członkowie zwyczajni.
W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział - z głosem doradczym
- członkowie wspierający oraz honorowi.§ 20
 

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należy decydowanie o wszystkich sprawach SKR, a w szczególności o:

 1. wyborze i odwołaniu Władz SKR,
 2. uchwalaniu Statutu SKR oraz jego zmian,
 3. uchwalaniu regulaminów działalności SKR,
 4. . uchwalaniu kierunków i priorytetów działania SKR,
 5. udzielaniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom,
 6. zatwierdzaniu i rozpatrywaniu sprawozdań z pracy Zarządu SKR, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Hodowlanej, z działalności tych organów zakres między Walnymi Zebraniami Członków
 7. uchwalaniu na wniosek Zarządu SKR budżetu,
 8. udzielaniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi zgodnie z decyzją Komisji Rewizyjnej,
 9. na wniosek Zarządu SKR o ustanawianiu wysokości wpisowego, składek członkowskich, rejestracji kotów, rodowodów, poprawek w rodowodach, nostryfikacji rodowodu, transferu, dyplomu, kart krycia oraz kart miotu,
 10. rozpatrywaniu apelacji członków SKR od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 11. nadawaniu lub pozbawianiu godności członka honorowego SKR,
 12. podejmowaniu ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu SKR,
 13. rozpatrywaniu wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków
 14. decydowaniu o przystąpieniu SKR do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
 15. podejmowaniu uchwał o rozwiązaniu SKR oraz przeznaczeniu jego majątku.


NADZWYCZJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 21
 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd SKR z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, na żądanie 1/3 członków SKR posiadających prawo wyborcze lub w przypadku uszczuplenia o ponad 1/2 składu osobowego poszczególnych organów naczelnych władz, w terminie nie późniejszym jak 90 dni od zgłoszenia wniosku lub żądania. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w/w terminie, Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla którego zostało zwołane. Zarząd SKR powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.


ZARZĄD S K R

§ 22
 

Zarząd SKR jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków. Kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje SKR na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed WZC.


§ 23
 

Zarząd SKR składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych SKR. Stan ilościowy Zarządu ustala WZC w zależności od stanu ilościowego członków SKR. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, sekretarza, skarbnika a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie Członków.


§ 24
 

Zarząd SKR zbiera się na posiedzeniach w miarę zaistniałych potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w miesiącu. Zarząd SKR podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku, gdy głosy przeciwne są równoważne, decydujący głos ma Prezes.§ 25
 

Do obowiązków Zarządu SKR należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. reprezentowanie SKR na zewnątrz,
 3. przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków,
 4. zwoływanie i przygotowywanie WZC,
 5. realizowanie uchwał WZC,
 6. prowadzenie ewidencji członków, wystawianie i wydawanie rodowodów, rejestracji kotów,
 7. organizowanie wystaw kotów, pokazów kotów, konkursów,
 8. uchwalanie regulaminów, instrukcji i innych przepisów wewnętrznych/z wyłączeniem regulaminów działalności naczelnych władz/ oraz kontrola ich realizacji,
 9. organizowanie szkoleń dla członków SKR i służb pomocniczych,
 10. tworzenie warunków dla powstania kadry sędziowskiej w Polsce,
 11. ustalanie wysokości opłat świadczonych na rzecz SKR przez jego członków za: organizowanie wystaw, pokazów, rodowodów, transferów kotów, rejestrację przydomka hodowlanego /nazwa hodowli wpisowego, składki członkowskiej, rejestracji kotów, dyplomów a także inne opłaty związane z prowadzeniem hodowli kotów,
 12. podejmowanie uchwał w ramach statutu i udzielonych uprawnień przez Walne Zebranie Członków,
 13. rozpatrywanie wniosków, skarg i odwołań,
 14. prowadzenie gospodarki majątkiem i funduszami SKR,
 15. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności SKR,
 16. występowanie do WZC z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego,
 17. wydawanie czasopism, ulotek, prospektów oraz innych wydawnictw związanych z felinologią
 18. udzielanie wyróżnień oraz nagród,
 19. wnioskowanie w sprawach kar dyscyplinarnych do Sądu Koleżeńskiego,
 20. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia SKR do organizacji felinologicznych w kraju i za granicą.

§ 26
 

Do prawidłowego funkcjonowania Zarząd SKR może zatrudnić pracowników, podejmując w tym celu stosowną uchwałę.


§ 27
 

Szczegółowy zakres działania Zarząd SKR określa regulamin pracy uchwalony przez Walne Zebranie Członków.


§ 28
 

Do prawidłowego funkcjonowania Zarząd SKR może zatrudnić pracowników, podejmując w tym celu stosowną uchwałę.


KOMISJA REWIZYJNA

§ 29
 

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności SKR.


§ 30
 

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności SKR.


§ 31
 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Stan ilościowy Komisji Rewizyjnej ustala WZC. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza. Do skuteczności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest zwykła większość głosów, niezbędny jest w głosowaniu udział przewodniczącego lub jego zastępcy. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pełnić żadnej innej funkcji.


§ 32
 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności SKR oraz pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków przeprowadzona co najmniej raz w roku,
 2. kontrola całokształtu działalności SKR z uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 3. występowanie w oparciu o ustalenia pokontrolne z wnioskami do Zarządu i żądanie stosownych wyjaśnień,
 4. zatwierdzenie bilansu SKR wraz z rachunkiem zysków i strat w okresie między WZC,
 5. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na WZC oraz występowanie o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium dla Zarządu SKR,
 6. wnioskowanie do WZC o odwołanie członków funkcyjnych władz SKR,
 7. przedstawienie WZC apelacji członków władz funkcyjnych od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 8. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

§ 33
 

Zalecenia Komisji Rewizyjnej określone w formie uchwały, winny być rozpatrzone i niezwłocznie wykonane nie później niż ciągu 21 dni od daty skierowania ich do właściwego organu SKR a odpowiedź o ich wykonaniu powinna być udzielona na piśmie. O wszelkich opóźnieniach oraz ich przyczynach Komisja Rewizyjna powinna być powiadomiona na piśmie.


§ 34
 

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy uchwalony przez Walne Zebranie Członków.


SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 35
 

Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy związane z naruszeniem przez członków postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu oraz zasad etyki w działalności felinologicznej. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić w SKR żadnej innej funkcji.


§ 36
 

Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zebranie Członków. Sąd Koleżeński składa się z 5 do 7 członków, którzy wybierają spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza.


§ 37
 

W wyniku rozstrzygnięcia sprawy Sąd Koleżeński swoim orzeczeniem może:

 1. udzielić upomnienia lub nagany,
 2. zawiesić w prawach członka na okres od 6-ciu miesięcy do 2 lat,
 3. wykluczyć z SKR.
§ 38
 
 • Sąd Koleżeński I instancji orzeka w składzie 3 jego członków zwykłą większością głosów, z których jeden, wyznaczony przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, jest przewodniczącym zespołu.
 • Na prośbę sądzonego członka SKR inny członek SKR może pełnić rolę jego obrońcy.
 • Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji przysługuje członkowi zwyczajnemu prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego II instancji, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I i II instancji zapadają większością głosów swoich pełnych składów.
 • Sąd Koleżeński II instancji tworzy zespół Sądu Koleżeńskiego, w którym nie może uczestniczyć członek składu I instancji, a kieruje nim przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, /decyduje o tym uchwała Sądu Koleżeńskiego podjęta zwykłą większością głosów/. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego II instancji podejmowane są zwykłą większością głosów.
§ 39
 

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego II instancji są ostateczne.


§ 40
 
 • Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków pełniących funkcje z wyboru we władzach SKR w pełnym składzie osobowym.
 • od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy członkom funkcyjnym SKR prawo apelacji do Walnego Zebrania Członków, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania orzeczenia, złożonej za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. Decyzja Walnego Zebrania Członków w sprawie apelacyjnej jest ostateczna.
 • W sprawach toczących się przeciwko członkom funkcyjnym stosuje się odpowiednio postanowienia § 37 niniejszego Statutu.
 • Sąd Koleżeński w stosunku do członków funkcyjnych SKR może wystąpić o odwołanie ich z funkcji, o co występuje do WZC. Do czasu podjęcia decyzji przez WZC członek funkcyjny jest zawieszony w swoich prawach.
§ 41
 

Szczegółowy zakres działalności Sądu Koleżeńskiego oraz wszelkie sprawy proceduralne określa regulamin pracy Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE SKR

§ 42
 
 1. Majątek i fundusze SKR powstają z wpisowego, składek członkowskich, dotacji, darowizny, zapisów, spadków, wpływów z loterii, zbiórek ulicznych, dochodów z organizacji wystaw, pokazów kotów rasowych, sympozjów, dochodów ze sprzedaży praw do użytkowania oznak SKR do celów reklamowych, działalności statutowej i wszelkich wpływów uzyskiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. SKR może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczone będą wyłącznie na działalność statutową. Dochód z działalności gospodarczej nie podlega podziałowi między członków SKR.
 3. Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej SKR.
§ 43
 

Gospodarka finansowa prowadzona jest przez Zarząd SKR.

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych SKR wymagane są podpisy trzech osób ze składu Zarządu, w tym każdorazowo Prezesa.
 2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch osób ze składu Zarządu, w tym Prezesa.
§ 44
 

Władze SKR, których kadencja zakończyła się, są zobowiązani protokolarnie w ciągu 30 dni przekazać nowo-wybranym władzom /po ich ukonstytuowaniu się/ majątek i prowadzone sprawy SKR.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45
 

Członek SKR może pełnić w Stowarzyszeniu tylko jedną funkcję.


§ 46
 
 1. Działalność Stowarzyszenia Koty Rasowe musi być jawna.
 2. W siedzibie Zarządu Stowarzyszenia Koty Rasowe powinny być udostępnione do wglądu zainteresowanym członkom SKR przepisy, regulaminy, instrukcje, uchwały, na podstawie których oparta jest działalność statutowa Stowarzyszenia Koty Rasowe.
§ 47
 

Zmianę zapisów Statutu wnioskować mogą:

 • Zarząd SKR,
 • Komisja Rewizyjna,
 • 1/3 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania,
 • wniosek ze zmianami w Statucie, Zarząd SKR przedstawia Walnemu Zebraniu Członków,
 • projekt zmian Statutu uchwala WZC zwykłą większością głosów.
§ 48
 
 1. Uchwałę w sprawie rozwiązanie SKR i przeznaczeniu jego majątku podejmuje na zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych, Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Majątek rozwiązanego SKR zostanie przekazany na cele zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków /jak w § 48 ust.1/ .
§ 49
 

W sprawach które nie zostały uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach".

§ 50
 

Statut niniejszy został uchwalony przez Założycieli SKR oraz sygnowany przez Komitet Założycielski w dniu 10 października 2005r na mocy uchwały Nr.1/2005 z późniejszymi zmianami na Walnym Zebraniu Członków w dniu 16 grudnia 2006r.

 

Kopiowanie treści w całości lub fragmentach zabronione. Opisy ras pochodzą z książki "RASY KOTÓW" wydanej przez Oficynę Wydawniczą MULTICO oraz z zasobów internetowych.

 

Członkowie SKR obsługiwani są:

Biuro SKR czynne we wtorki w godz. 16:00 - 18:00 (z wyjątkiem świąt)

kontakt pod numerem telefonu: +48 732 593 349

lub e-mail: biuro@skr.org.pl


NIP:  526 290 49 98
REGON: 140348111
KRS:  0000246372

facebook