koty rasowe
koty rasowe
koty rasowe

Regulamin Wystawowy SKR


 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Każdy kot zarejestrowany w Stowarzyszeniu Koty Rasowe może uczestniczyć w wystawach kotów rasowych organizowanych przez kluby zrzeszone w WCF, kluby uznane przez WCF lub inne kluby niezależne, pamiętając, że TYLKO oceny uzyskane na licencjonowanych przez WCF wystawach są uznawane przez WCF.

§ 2

Zaleca się, aby członkowie Stowarzyszenia Koty Rasowe wystawiali koty na wystawach organizowanych pod auspicjami WCF.

§ 3

Zarejestrowany w SKR hodowca, zgłaszający swojego kota na wystawę, powinien w terminie podanym przez organizatora wystawy przesłać czytelnie wypełnione „ZGŁOSZENIE NA WYSTAWĘ” e-mailem na adres: biuro@skr.org.pl . Członkowie innych klubów mają obowiązek poświadczenia zgłoszenia na wystawę we własnym klubie pieczątką i podpisem osoby uprawnionej.

 

§ 4

Przesłanie przez wystawcę podpisanego „Zgłoszenia na Wystawę” jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Wystawy, zobowiązuje wystawcę do uiszczenia opłaty za wystawę oraz jest zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych.

§ 5

Zaleca się rozpocząć jak najwcześniejsze wystawianie kotów w odpowiednich klasach, aby przyzwyczajały się i oswajały z warunkami panującymi na wystawach.

§ 6

W wystawach mogą brać udział koty zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych. Muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza weterynarii nie wcześniej niż 3 dni przed wystawą. Przy kontroli weterynaryjnej obowiązuje okazanie książeczki szczepień z ważnymi szczepieniami przeciwko: rhinotraheitis (zapalenie gardła i krtani), calicivirus ( katar koci) oraz panleucopenia ( zapalenie jelit), wykonane nie później niż miesiąc przed wystawą. Szczepienia przeciwko wściekliźnie zalecane są dla kotów powyżej 6 miesiąca życia. Wystawiane koty muszą mieć przycięte pazurki. Koty w kolorze białym muszą posiadać atest słuchu. Z wystawy zostaną wycofane wszystkie koty wystawcy, któremu nie przyjęto na wystawę kota chorego. Uiszczona za wystawę opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli niedopuszczenie kota do wystawy powstało z winy wystawcy.

W przypadku wystawy organizowanej w krajach UE kot musi posiadać wszczepiony chip, paszport oraz książeczkę zdrowia dokumentującą aktualne szczepienia przeciwko chorobom wirusowym (j.w), wściekliźnie, kolejne odrobaczenia oraz aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu przez lekarza weterynarii. Inne wymagania określone przez organizatora wystawy podawane są w komunikacie o wystawie.

§ 7

Umieszczenie kota w katalogu wystawy jest jednoznaczne z koniecznością dokonania opłaty nawet w przypadku absencji kota na wystawie. Organizator wystawy dopuszcza możliwość wycofania przez hodowcę kota z wystawy bez konieczności dokonania wpłaty, jeżeli takie zgłoszenie o rezygnacji nastąpi przed zamknięciem katalogu.

§ 8

W trakcie trwania wystawy wszystkie koty muszą przebywać w udekorowanych klatkach aż do jej zakończenia.

Dla zgłoszonego jednego kota przysługuje klatka pojedyncza o wymiarach (cm): 60 x 60 x 70(wys.). Klatka podwójna dla jednego kota o wymiarach (cm): 120 x 60 x 70(wys.) przydzielana jest za dopłatą 50 PLN – w miarę posiadania wolnych klatek.

Dla zgłoszonych MIOTÓW przewidziane są klatki podwójne.

§ 9

Zabrania się wystawiania kotek w ciąży oraz karmiących.  Na terenie wystawy mogą przebywać tylko koty umieszczone w katalogu.

§ 10

Sędziowanie kotów ma charakter otwarty. Decyzja sędziego jest ostateczna i niepodważalna. Niedopuszczalne jest dyskutowanie z sędzią na temat wydanej oceny.

§ 11

Zabrania się picia jakiegokolwiek alkoholu zarówno na sali wystawowej jak i w pomieszczeniach związanych z wystawą.

Palenie papierosów – tylko w wydzielonych pomieszczeniach. Osoby nie przestrzegające postanowień tego paragrafu zostaną wyproszone z wystawy bez zwrotu uiszczonych opłat.

§ 12

Osoby chętne do współpracy przy wystawie, a szczególnie chętni do pracy w charakterze stewardów przyjmowani są przez organizatora w terminie podanym na informacji o wystawie. Steward powinien mieć ukończone 16 lat.

Zaleca się, aby wszyscy kandydaci na stewardów byli zaszczepieni przeciwko tężcowi.

§ 13

Koty do oceny sędziowskiej przynoszone są przez Wystawców lub stewardów.

W wyjątkowych przypadkach Wystawcy mogą prezentować koty w konkursie BEST IN SHOW.

 

§ 14

Po uzyskaniu przez kota odpowiedniej ilości certyfikatów na tytuł, hodowca występuje do Zarządu SKR o uznanie tytułu oraz wydanie dyplomu. Do każdego wniosku muszą zostać dołączone kserokopie ocen sędziowskich i kserokopie dyplomów (oryginały do wglądu).

Wniosek o wydanie dyplomu powinien być złożony w ciągi 30 dni od daty ostatniej Wystawy.

§ 15

Do uzyskania tytułów potrzebna jest odpowiednia ilość ocen od różnych sędziów. W przypadku, gdy kot uzyskał powtórnie w ciągu trzech kolejnych wystaw więcej niż jedną ocenę od tego samego sędziego, wystawca zobowiązany jest do uzyskania na takiej ocenie drugiego podpisu od uprawnionego sędziego oceniającego koty w trakcie trwania tej samej wystawy. Zdublowane oceny od tego samego sędziego nie będą podstawą do uzyskania tytułu i wystawienia dyplomu.

§ 16

Jeżeli w pierwszym dniu dwudniowej wystawy kot otrzyma certyfikat kończący odpowiedni tytuł, to obowiązkiem wystawcy jest zgłoszenie tego faktu w sekretariacie wystawy w tym samym dniu, lub najpóźniej w dniu następnym do godz. 9.00.

§ 17

Jeżeli kot uzyskał tytuł w nieodpowiedniej klasie, wówczas tracie ten tytuł w trakcie przenoszenia go do właściwej klasy.

§ 18

Dla zachowania ciągłości każdego kolejnego tytułu brane są pod uwagę wyłącznie uzyskane oceny kota w tej samej grupie kolorystycznej.

§ 19

Po zakończeniu wystawy hodowca otrzymuje dyplom wraz z oryginałem opisu oceny sędziego. Kopia oceny pozostaje w aktach organizatora Wystawy.

§ 20

Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia kota na wystawę bez podania przyczyny. 

 

ROZDZIAŁ II

KLASY WYSTAWOWE, OCENY, TYTUŁY

§ 21

 

KLASY WYSTAWOWE OBOWIĄZUJĄCE W WORLD CAT FEDERATION:

 

Na wystawach WCF koty występują w 22-ch klasach wystawowych, w których zdobywają odpowiednie tytuły lub honory.

 

NR KLASY

SKRÓT

HONOUR PRICE (zapis oryginalny)

KLASA HONOROWA (zapis polski)

OPIS

1

WCH

WORLD CHAMPION

ŚWIATOWY CHAMPION

Koty w tej klasie mogą otrzymać “Best in Variety", “Best in Show", "Honor Price"

2

WPR

WORLD PREMIOR (WPR)

ŚWIATOWY PREMIOR (KASTRAT)

Koty w tej klasie mogą otrzymać tytuły: "Best in Variety Alter", "Best in Show Alter", "Honor Price"

3

GEC

GRAND EUROPEAN CHAMPION

WIELKI EUROPEJSKI CHAMPION

Koty w tej klasie konkurują do tytułu WCH (kl. 1) zdobywając CACM. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety”, „Best in Show”

4

GEP

GRAND EUROPEAN PREMIOR

WIELKI EUROPEJSKI PREMIOR (KASTRAT)

Koty w tej klasie konkurują do tytułu WPR (kl. 2) zdobywając CAPM. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety Alter”, „Best in Show Alter”

5

EC

EUROPEAN CHAMPION

EUROPEJSKI CHAMPION

Koty w tej klasie konkurują do tytułu GEC (kl. 3) zdobywając GCACE. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety”, „Best in Show”

6

EP

EUROPEAN PREMIOR

EUROPEJSKI PREMIOR (KASTRAT)

Koty w tej klasie konkurują do tytułu GEP (kl. 4) zdobywając GCAPE. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety Alter”, „Best in Show Alter”

7

GIC

GRAND INTERNATIONAL CHAMPION

WIELKI MIĘDZYNARODOWY CHAMPION

Koty w tej klasie konkurują do tytułu EC (kl. 5) zdobywając CACE. Mogą otrzymać tytuły: „Best Variety”, „Best in Show”

8

GIP

GRAND INTERNATIONAL PREMIOR

WIELKI MIĘDZYNARODOWY PREMIOR (KASTRAT)

Koty w tej klasie konkurują do tytułu EP (kl. 6) zdobywając CAPE. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety Alter”, „Best in Show Alter”

9

IC

INTERNATIONAL CHAMPION

MIĘDZYNARODOWY CHAMPION

Koty w tej klasie konkurują do tytułu GIC (kl. 7) zdobywając CAGCIB. Mogą otrzymać tytuły: „Best Variety”, „Best in Show”

10

IP

INTERNATIONAL PREMIOR

MIĘDZYNARODOWY PREMIOR (KASTRAT)

Koty w tej klasie konkurują do tytułu GIP (kl. 8) zdobywając CAGPIB. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety Alter”, „Best in Show Alter”

11

NC

CHAMPION CLASS

CHAMPION

Koty w tej klasie konkurują do tytułu IC (kl. 9) zdobywając CACIB. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety”, „Best in Show”

12

NP

PREMIOR CLASS

PREMIOR (KASTRAT)

Koty w tej klasie konkurują do tytułu IP (kl. 10) zdobywając CAPIB. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety Alter”, „Best in Show Alter”

13

--

OPEN CLASS (10 months+)

KLASA OTWARTA (koty w wieku od 10 m-cy)

Koty w wieku od 10 miesięcy (oprócz kastratów). Koty w tej klasie konkurują do tytułu NC (kl. 11) zdobywając CAC. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety”, „Best in Show”

14

--

NEUTER CLASS (10 months+)

KLASA OTWARTA KASTRATÓW(koty w wieku od 10 m‑cy)

Koty – kastraty w wieku od 10 miesięcy. Koty w tej klasie konkurują do tytułu NP (kl. 12) zdobywając CAP. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety Alter”, „Best in Show Alter”

15

 

 

--

KITTEN 6-10 MONTHS

KLASA MŁODZIEŻY

Koty wystawiane w tej klasie nie mogą być mieć mniej niż 6 i nie więcej niż 10 miesięcy w pierwszym dniu wystawy. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety Kitten 6 – 10 months”, „Best in Show Kitten 6 – 10 months”

16

--

KITTEN 3-6 MONTHS

KLASA MŁODZIEŻY

Obowiązują takie same zasady jak dla klasy 15, tylko dla kociąt w wieku od 3 do 6 miesięcy

16a

--

BABY (10 WEEKS - 3 MONTHS)

KLASA KOCIĄT

Obowiązują takie same zasady jak dla klasy 16, tylko dla kociąt w wieku od 10 tygodni do 3 miesięcy

17

--

NOVICES

KLASA NOWICJATU

W klasie nowicjatu kot może wystąpić tylko jeden raz po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii macierzystego związku. Kot może być wystawiony po ukończeniu 6-ciu miesięcy życia na międzynarodowej wystawie we własnym kraju. Kota musi ocenić dwóch sędziów międzynarodowych WCF z pełną znajomością rozpatrywanego problemu. Tylko oceny "doskonały" tj. V lub EX dają kotu prawo do dokonania jego rejestracji w hodowli.

18

--

COLOUR DETERMINATION CLASS

KLASA OKREŚLAJĄCA KOLOR

Koty muszą mieć ukończone 3 miesiące życia w pierwszym dniu wystawy. W klasie tej sędzia dokonuje tylko identyfikacji i klasyfikacji koloru kota.

19

--

HOUSEHOLD PET

KOTY DOMOWE

Koty domowe powinny być wykastrowane. Występują w dwóch klasach: kocurów i kotek. Mogą otrzymać tytuł "Best Household Pet of the Show" (Najlepszy Kot Domowy Wystawy).

20

--

LITTER CLASS (10-12 weeks)

MIOT KOCIĄT: (10-12 TYGODNI) MIN.3 KOCIĘTA Z TEGO SAMEGO MIOTU

Klasa miotu od 10 do 12 tygodni życia. Klasa oceniająca cały miot lub min. 3 kocięta z tego samego miotu. Kociaki z miotu muszą mieć ukończone 10 tygodni życia i nie więcej niż 12 tygodni lub 3 miesiące w pierwszy dzień wystawy.

21

--

VETERAN CLASS

KOTY POWYŻEJ 8 LAT

W tej klasie mogą być wystawiane tylko koty rodowodowe starsze niż 8 lat. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety Veteran”, „Best in Show Veteran”

22

--

ADVERTISING

KLASA REKLAMY – BEZ OCENY SĘDZIÓW

Hodowca, który chce uczestniczyć w wystawie, a chwilowo nie ma kotów odpowiednich do wystawienia w konkurencji, może wystawić kota w klasie Reklamy nie uczestnicząc bezpośrednio w konkursie, co jednocześnie umożliwia mu obecność na wystawie i reklamowanie swojej hodowli.

 

 

NA DANY TYTUŁ NALEŻY ZDOBYĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY (3 na każdy tytuł):

ZDOBYWANY

TYTUŁ

KLASA TYTUŁU

CERTYFIKAT

KLASA, W KTÓREJ ZDOBYWA SIĘ CERTYFIKATY

WYSTAWY

L. RÓŻNYCH SĘDZIÓW

L. RÓŻNYCH KRAJÓW

Champion Class NC

11

CAC

13

3 krajowe lub międzynarodowe

3

1

Premior Class NP

12

CAP

14

3 krajowe lub międzynarodowe

3

1

International Champion IC

9

CACIB

11

3 międzynarodowe

3

2

International Premior IP

10

CAPIB

12

3 międzynarodowe

3

2

Grand International Champion GIC

7

CAGCIB

9

3 międzynarodowe

3

2

Grand International Premior GIP

8

CAGPIB

10

3 międzynarodowe

3

2

European Champion EC

5

CACE

7

3 międzynarodowe

3

3

European Premior EP

6

CAPE

8

3 międzynarodowe

3

3

Grand European Champion GEC

3

GCACE

5

3 międzynarodowe

3

3

Grand European Premior GEP

4

GCAPE

6

3 międzynarodowe

3

3

World Champion WCH

1

CACM

3

3 międzynarodowe / 2 kontynenty

3

3

World Premior WP

2

CAPM

4

3 międzynarodowe / 2 kontynenty

3

3

 

NA WYSTAWACH KOTY MOGĄ OTRZYMYWAĆ NASTĘPUJĄCE OCENY I TYTUŁY

 

OCENY:

OCENA

SYMBOL / OZNACZENIE

DOSKONAŁA

EX / V

BARDZO DOBRA

SG / VG

DOBRA

G

LOKATY 1, 2, 3, 4

CYFRY PRZY POWYŻSZYCH SYMBOLACH - PRZYZNAWANE SĄ DLA PIERWSZYCH CZTERECH KOTÓW W TEJ SAMEJ KLASIE

 

 

 

 

TYTUŁY:

 

TYTUŁ

SKRÓT

OPIS

BEST IN VARIETY

BIV

NAJLEPSZY KOT W KOLORZE

NOM BIS

NOM BIS

NOMINACJA DO BEST IN SHOW

BEST OPPOSITE SEX

BOS

NAJLEPSZY KOT W BEST IN SHOW PŁCI PRZECIWNEJ W DANEJ KATEGORII (kot, który przegrał porównanie z płcią przeciwną w danej kategorii)

BEST IN SHOW

BIS

NAJLEPSZY KOT WYSTAWY (DOROSŁY, KASTRAT, MŁODZIEŻ I KOCIAK W DANEJ KATEGORII)

BEST IN CATEGORY

BIC

NAJLEPSZY KOT W KATEGORII

BEST OF THE BEST

BOB

NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH (ze wszystkich kategorii i płci)

 

ŻYCZYMY SUKCESÓW WYSTAWOWYCH

 

Kopiowanie treści w całości lub fragmentach zabronione. Opisy ras pochodzą z książki "RASY KOTÓW" wydanej przez
Oficynę Wydawniczą MULTICO oraz z zasobów internetowych.

 

Członkowie SKR obsługiwani są:

wtorki w godz. 18:00-20:00 (z wyjątkiem świąt)
telefonicznie: +48 603 653 808 (każdy wtorek)
e-mail: biuro(malpka)skr.org.pl (codziennie)
wejście do Stowarzyszenia domofon Nr 100


NIP:  526 290 49 98
REGON: 140348111
KRS:  0000246372

facebook