biuro@skr.org.pl

+48 732 593 349

koty rasowe
koty rasowe
koty rasowe

Regulamin Wystawowy SKR


 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

Każdy kot zarejestrowany w Stowarzyszeniu Koty Rasowe może uczestniczyć  w wystawach kotów rasowych organizowanych przez kluby zrzeszone w WCF, przez kluby uznane przez WCF lub inne kluby niezależne, pamiętając, że tylko oceny uzyskane na licencjonowanych przez WCF wystawach są uznawane przez WCF.

 

§ 2

Zaleca się, aby członkowie Stowarzyszenia Koty Rasowe wystawiali swoje koty na wystawach organizowanych przez SKR i na wystawach pod auspicjami WCF.

 

§ 3

Zaleca się rozpocząć jak najwcześniejsze wystawianie kotów  w odpowiednich klasach, aby przyzwyczajały się i oswajały z warunkami panującymi na wystawach.

 

§ 4

Hodowca zgłaszający swojego kota na wystawę, powinien w terminie podanym przez organizatora wystawy przesłać poprawnie wypełniony formularz elektroniczny „ZGŁOSZENIE NA WYSTAWĘ”. Organizator wystawy zwrotnie przesyła informację potwierdzającą przyjęcia kota na wystawę.

 

§ 5

Przesłanie przez wystawcę potwierdzonego „Zgłoszenia na Wystawę” jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Wystawy, zobowiązuje wystawcę do uiszczenia opłaty za wystawę oraz jest zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych.

 

§ 6

Prawo wstępu na wystawę mają koty, które przeszły kontrolę weterynaryjną i są umieszczone w katalogu.

  1. W wystawach mogą brać udział koty zdrowe, wolne od chorób zakaźnyc i pasożytniczych. Muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza weterynarii nie wcześniej niż 3 dni przed wystawą oraz wszczepiony chip.
  2. Przy kontroli weterynaryjnej obowiązuje okazanie książeczki szczepie  z ważnymi szczepieniami przeciwko: rhinotraheitis (zapalenie gardła i krtani), calicivirus ( katar koci) oraz panleucopenia (zapalenie jelit), wykonane nie później niż miesiąc przed wystawą.
  3. Szczepienia przeciwko wściekliźnie wymagane są  wyłącznie od kotów pochodzących z innych krajów UE .
  4. Wystawiane koty muszą mieć przycięte pazurki.
  5.  Koty w kolorze białym muszą posiadać atest słuchu BAER/BAE .
  6. Z wystawy zostaną wycofane wszystkie koty wystawcy, któremu nie przyjęto na wystawę kota chorego. Uiszczona za wystawę opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli niedopuszczenie kota do wystawy powstało z winy wystawcy
  7. W przypadku udziału w wystawie organizowanej w innym kraju UE kot musi posiadać wszczepiony chip, paszport z wpisem o stanie zdrowia kota i zdolności do przewozu do miejsca przeznaczenia oraz książeczkę zdrowia dokumentującą aktualne szczepienia przeciwko chorobom wirusowym i wściekliźnie. Wpis do paszportu powinien być dokonany nie wcześniej niż   3 dni przed wystawą.            
  8. Każdorazowo wymagania  zakresu  kontroli weterynaryjnej określane są  przez organizatora wystawy w komunikacie  wystawy.

§ 7

Umieszczenie kota w katalogu wystawy jest jednoznaczne  z koniecznością dokonania opłaty nawet w przypadku absencji kota na wystawie. Organizator wystawy dopuszcza możliwość wycofania przez hodowcę kota z wystawy bez konieczności dokonania wpłaty, jeżeli takie zgłoszenie o rezygnacji nastąpi przed zamknięciem katalogu.

 

§ 8

W trakcie trwania wystawy wszystkie koty muszą przebywać w udekorowanych klatkach aż do jej zakończenia. Dla zgłoszonego jednego kota przysługuje klatka pojedyncza o wymiarach (cm): 60 x 60 x 70(wys.). Klatka podwójna dla jednego kota o wymiarach (cm): 120 x 60 x 70(wys.) przydzielana  jest za dopłatą – w miarę posiadania wolnych klatek. Hodowca może wystawiać koty we własnych klatkach materiałowych po uprzednim poinformowaniu organizatora o takim zamiarze w zgłoszeniu kota  na wystawę. Brak takiego zgłoszenia uniemożliwi  umieszczenie  klatki na sali. Dla zgłoszonych MIOTÓW przewidziane są klatki podwójne.

 

§ 9

Zabrania się wystawiania kotek w ciąży oraz karmiących. Zabrania się sprzedaży i kupna kotów na terenie wystawy i w pomieszczeniach związanych z wystawą. Natomiast reklama kociąt oraz informacja  o posiadanych miotach nie jest zabroniona.

 

§ 10

Sędziowanie kotów ma charakter otwarty. Decyzja sędziego jest ostateczna               i niepodważalna. Niedopuszczalne jest dyskutowanie  z sędzią na temat wydanej oceny.

 

§ 11

Zabrania się picia jakiegokolwiek alkoholu zarówno na sali wystawowej  jak  i w pomieszczeniach związanych z wystawą. Palenie papierosów – tylko  w wydzielonych miejscach. Osoby nie przestrzegające postanowień tego paragrafu zostaną wyproszone z wystawy bez zwrotu uiszczonych opłat.

 

§ 12

Osoby chętne do współpracy przy wystawie, a szczególnie chętni do pracy w charakterze stewardów przyjmowani są przez organizatora  w terminie podanym na informacji o wystawie. Steward powinien mieć ukończone 16 lat. Zaleca się, aby wszyscy kandydaci na stewardów byli zaszczepieni przeciwko tężcowi.     

 

§ 13

Koty do oceny sędziowskiej mogą być prezentowane przez wystawców lub stewardów . 

 

§ 14

Po uzyskaniu przez kota odpowiedniej ilości certyfikatów na tytuł, hodowca występuje do Zarządu SKR o uznanie tytułu oraz wydanie dyplomu uznającego tytuł. Do każdego wniosku muszą zostać dołączone kserokopie ocen sędziowskich  i kserokopie dyplomów (oryginały do wglądu). Wniosek o uznanie tytułu World Champion  Zarząd SKR przesyła do rozpatrzenia przez WCF . Wniosek o wydanie dyplomu powinien być złożony w ciągi 30 dni od daty ostatniej Wystawy.

 

§ 15

Jeżeli kot na dany tytuł uzyska powtórnie ocenę od tego samego sędziego, wystawca zobowiązany jest do uzyskania podpisu od uprawnionego drugiego sędziego ocieniającego koty na tej samej wystawie. Zdublowane oceny od tego samego sędziego nie stanowią podstawę do uzyskania tytułu i otrzymania dyplomy.

 

§ 16

Jeżeli w pierwszym dniu dwudniowej wystawy kot otrzyma certyfikatu kończący odpowiedni tytuł, obowiązkiem wystawcy jest zgłoszenie tego faktu w sekretariacie wystawy w tym samym dniu  lub najpóźniej w dniu następnym do godz. 9.00 celem dokonania korekty w klasie wystawowej.

 

§ 17

Jeżeli kot uzyskał tytuł w nieodpowiedniej klasie, wówczas tracie ten tytuł w trakcie przenoszenia go do właściwej klasy.

 

§ 18

Dla zachowania ciągłości każdego kolejnego tytułu brane są pod uwagę wyłącznie uzyskane oceny kota w tej samej grupie kolorystycznej. 

 

§ 19

Po zakończeniu wystawy hodowca otrzymuje dyplom wraz z oryginałem opisu oceny sędziego. Kopia oceny pozostaje w aktach organizatora wystawy. Nie ma możliwości odebranie dyplomu przed zakończeniem BIS/BOS. W szczególnych przypadkach komisarz wystawy może wyrazić zgodę w porozumieniu z sekretariatem wystawy.

 

§ 20

Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia kota na wystawę bez podania przyczyny.

 

§ 21

Jeden z certyfikatów uzyskanych przez kota podczas wystawy światowej liczony jest jak certyfikat uzyskany podczas wystawy za granicą. Zdobyty przez kota certyfikat na tytuł WCH podczas wystawy światowej liczony jest jako certyfikat uzyskany na innym kontynencie.

 

§ 22

Jeśli wystawca nie jest pewien odmiany kolorystycznej wystawianego kota zalecane jest zgłoszenie kota do ustalenia koloru przez sędziego   w pierwszym dniu wystawy, przed rozpoczęciem oceny kotów.

 

§ 23

Jeżeli podczas oceny kota w odmianie  kolorystycznej zostanie zmieniony kotu posiadany kolor  przez sędziego na inny kolor niż posiada, kot traci wszystkie posiadane wcześniej certyfikaty i tytuły. Hodowca zobowiązany  jest do ponownego zdobywania  certyfikatów  i tytułów  w ustalonym przez sędziego  kolorze.

 

ROZDZIAŁ II

KLASY WYSTAWOWE, OCENY, TYTUŁY

 

§ 24

KLASY WYSTAWOWE OBOWIĄZUJĄCE W WORLD CAT FEDERATION:

 

Na wystawach WCF koty występują w 24 klasach wystawowych, w których zdobywają odpowiednie tytuły lub honory.

 

NR KLASY

SKRÓT

HONOUR PRICE (zapis oryginalny)

KLASA HONOROWA (zapis polski)

OPIS

1

WCH

WORLD CHAMPION

ŚWIATOWY CHAMPION

Koty w tej klasie mogą otrzymać “Best in Variety", “Best in Show", "Honor Price"

2

WPR

WORLD PREMIOR (WPR)

ŚWIATOWY PREMIOR (KASTRAT)

Koty w tej klasie mogą otrzymać tytuły: "Best in Variety Alter", "Best in Show Alter", "Honor Price"

3

GEC

GRAND EUROPEAN CHAMPION

WIELKI EUROPEJSKI CHAMPION

Koty w tej klasie konkurują do tytułu WCH (kl. 1) zdobywając CACM. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety”, „Best in Show”

4

GEP

GRAND EUROPEAN PREMIOR

WIELKI EUROPEJSKI PREMIOR (KASTRAT)

Koty w tej klasie konkurują do tytułu WPR (kl. 2) zdobywając CAPM. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety Alter”, „Best in Show Alter”

5

EC

EUROPEAN CHAMPION

EUROPEJSKI CHAMPION

Koty w tej klasie konkurują do tytułu GEC (kl. 3) zdobywając GCACE. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety”, „Best in Show”

6

EP

EUROPEAN PREMIOR

EUROPEJSKI PREMIOR (KASTRAT)

Koty w tej klasie konkurują do tytułu GEP (kl. 4) zdobywając GCAPE. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety Alter”, „Best in Show Alter”

7

GIC

GRAND INTERNATIONAL CHAMPION

WIELKI MIĘDZYNARODOWY CHAMPION

Koty w tej klasie konkurują do tytułu EC (kl. 5) zdobywając CACE. Mogą otrzymać tytuły: „Best Variety”, „Best in Show”

8

GIP

GRAND INTERNATIONAL PREMIOR

WIELKI MIĘDZYNARODOWY PREMIOR (KASTRAT)

Koty w tej klasie konkurują do tytułu EP (kl. 6) zdobywając CAPE. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety Alter”, „Best in Show Alter”

9

IC

INTERNATIONAL CHAMPION

MIĘDZYNARODOWY CHAMPION

Koty w tej klasie konkurują do tytułu GIC (kl. 7) zdobywając CAGCIB. Mogą otrzymać tytuły: „Best Variety”, „Best in Show”

10

IP

INTERNATIONAL PREMIOR

MIĘDZYNARODOWY PREMIOR (KASTRAT)

Koty w tej klasie konkurują do tytułu GIP (kl. 8) zdobywając CAGPIB. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety Alter”, „Best in Show Alter”

11

NC

CHAMPION CLASS

CHAMPION

Koty w tej klasie konkurują do tytułu IC (kl. 9) zdobywając CACIB. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety”, „Best in Show”

12

NP

PREMIOR CLASS

PREMIOR (KASTRAT)

Koty w tej klasie konkurują do tytułu IP (kl. 10) zdobywając CAPIB. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety Alter”, „Best in Show Alter”

13

--

OPEN CLASS (10 months+)

KLASA OTWARTA (koty w wieku od 10 m-cy)

Koty w wieku od 10 miesięcy (oprócz kastratów). Koty w tej klasie konkurują do tytułu NC (kl. 11) zdobywając CAC. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety”, „Best in Show”

14

--

NEUTER CLASS (10 months+)

KLASA OTWARTA KASTRATÓW(koty w wieku od 10 m‑cy)

Koty – kastraty w wieku od 10 miesięcy. Koty w tej klasie konkurują do tytułu NP (kl. 12) zdobywając CAP. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety Alter”, „Best in Show Alter”

15

 

 

CACJ

KITTEN 6-10 MONTHS

KLASA MŁODZIEŻY 6-10 MIESIĘCY

Koty wystawiane w tej klasie nie mogą mieć mniej niż 6 i nie starsze  niż 10 miesięcy w pierwszym dniu wystawy. Mogą  otrzymać tytuły:

 „Best in Variety Kitten 6 -10 months”, „Best in Show Kitten 6 -10 months”

15a

CAPJ

KITTEN 6-10 MONTHS

KLASA MŁODZIEŻY 6-10 MIESIĘCY KASTROWANE

Koty wystawiane w tej klasie nie mogą być młodsze niż 6 miesięcy i nie starsze  niż 10 miesięcy w pierwszym dniu wystawy. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety Kitten 6 -10 months”, „Best in Show Kitten 6 -10 months”

16

CACP

KITTEN 3-6 MONTHS

KLASA MŁODZIEŻY 3-6 MIESIĘCY

Obowiązują takie same zasady jak dla klasy 15, tylko dla kociąt w wieku od 3 do 6 miesięcy

16a

CAPP

BABY (10 WEEKS - 3 MONTHS)

KLASA KOCIĄT 10 TYG. - 3 MIESIĄCE KASTROWANE

Obowiązują takie same zasady jak dla klasy 16, tylko dla kociąt w wieku od 10 tygodni do m-cy. tylko kastrowane.

17

--

NOVICES

KLASA NOWICJATU

W klasie nowicjatu kot może wystąpić tylko jeden raz po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii macierzystego związku. Kot może być wystawiony po ukończeniu 6-ciu miesięcy życia na międzynarodowej wystawie we własnym kraju. Kota musi ocenić dwóch sędziów międzynarodowych WCF z pełną znajomością rozpatrywanego problemu. Tylko oceny "doskonały" tj. V lub EX dają kotu prawo do dokonania jego rejestracji w hodowli.

18

--

COLOUR DETERMINATION CLASS

KLASA OKREŚLAJĄCA KOLOR

Koty muszą mieć ukończone 3 miesiące życia w pierwszym dniu wystawy. W klasie tej sędzia dokonuje tylko i klasyfikacji koloru kota.

19

--

HOUSEHOLD PET

KOTY DOMOWE

Koty domowe powinny być wykastrowane. Występują w dwóch klasach: kocurów i kotek. Mogą otrzymać tytuł "Best Household Pet of the Show" (Najlepszy Kot Domowy Wystawy).

20

--

LITTER CLASS (10-12 weeks)

MIOT KOCIĄT: (10-12 TYGODNI) MIN.3 KOCIĘTA Z TEGO SAMEGO MIOTU

Klasa miotu od 10 do 12 tygodni życia. Klasa oceniająca cały miot lub min. 3 kocięta z tego samego miotu. Kociaki z miotu muszą mieć ukończone 10 tygodni życia i nie więcej niż 12 tygodni lub 3 miesiące w pierwszy dzień wystawy.

21

--

VETERAN CLASS

KOTY POWYŻEJ 8 LAT

W tej klasie mogą być wystawiane tylko koty rodowodowe starsze niż 8 lat. Mogą otrzymać tytuły: „Best in Variety Veteran”, „Best in Show Veteran”

22

--

ADVERTISING

KLASA REKLAMY – BEZ OCENY SĘDZIÓW

Hodowca, który chce uczestniczyć w wystawie, a chwilowo nie ma kotów odpowiednich do wystawienia w konkurencji, może wystawić kota w klasie Reklamy nie uczestnicząc bezpośrednio w konkursie, co jednocześnie umożliwia mu obecność na wystawie i reklamowanie swojej hodowli.

23

--

BREEDS IN THE PROCESS OF RECOGNITION

RASY W PROCESIE ROZPOZNAWANIA

W  klasie tej wystawiane są wszystkie rasy i odmiany kolorystyczne, które są w trakcie rozpoznawania i sa umieszczone w katalogu Mogą otrzymać ocenę EXCELLENT. Koty oceniane są osobno według rasy, koloru   i płci. Nie konkurują o tytuł BEST in SHOW

24

--

EXHIBIT ONLY

KLASA  REKLAMY

W klasie tej wystawiane są wszystkie koty, które nie  biorą udziału w konkursie.

 

 

DO ZDOBYCIA TYTUŁY

NALEŻY ZDOBYĆ TRZY CERTYFIKATY W KLASIE:

ZDOBYWANY

TYTUŁ

KLASA TYTUŁU

CERTYFIKAT

KLASA, W KTÓREJ ZDOBYWA SIĘ CERTYFIKATY

WYSTAWY

L. RÓŻNYCH SĘDZIÓW

L. RÓŻNYCH KRAJÓW

Champion Class NC

11

CAC

13

3 krajowe lub międzynarodowe

3

1

Premior Class NP

12

CAP

14

3 krajowe lub międzynarodowe

3

1

International Champion IC

9

CACIB

11

3 międzynarodowe

3

2

International Premior IP

10

CAPIB

12

3 międzynarodowe

3

2

Grand International Champion GIC

7

CAGCIB

9

3 międzynarodowe

3

2

Grand International Premior GIP

8

CAGPIB

10

3 międzynarodowe

3

2

European Champion EC

5

CACE

7

3 międzynarodowe

3

3

European Premior EP

6

CAPE

8

3 międzynarodowe

3

3

Grand European Champion GEC

3

GCACE

5

3 międzynarodowe

3

3

Grand European Premior GEP

4

GCAPE

6

3 międzynarodowe

3

3

World Champion WCH

1

CACM

3

3 międzynarodowe / 2 kontynenty

3

3

World Premior WP

2

CAPM

4

3 międzynarodowe / 2 kontynenty

3

3

 

OCENY I TYTUŁY, KTÓRE MOGĄ OTRZYMAĆ WYSTAWIANE KOTY

 

OCENY:

OCENA

SYMBOL / OZNACZENIE

DOSKONAŁA

EX / V

BARDZO DOBRA

SG / VG

DOBRA

G

LOKATY 1, 2, 3, 4

CYFRY PRZY POWYŻSZYCH SYMBOLACH - PRZYZNAWANE SĄ DLA PIERWSZYCH CZTERECH KOTÓW W TEJ SAMEJ KLASIE

 

 

 

 

TYTUŁY:

TYTUŁ

SKRÓT

OPIS

BEST IN VARIETY

BIV

NAJLEPSZY KOT W KOLORZE

NOM BIS

NOM BIS

NOMINACJA DO BEST IN SHOW

BEST OPPOSITE SEX

BOS

NAJLEPSZY KOT W BEST IN SHOW PŁCI PRZECIWNEJ W DANEJ KATEGORII (kot, który przegrał porównanie z płcią przeciwną w danej kategorii)

BEST IN SHOW

BIS

NAJLEPSZY KOT WYSTAWY (DOROSŁY, KASTRAT, MŁODZIEŻ I KOCIAK W DANEJ KATEGORII)

BEST IN CATEGORY

BIC

NAJLEPSZY KOT W KATEGORII

BEST OF THE BEST

BOB

NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH (ze wszystkich kategorii i płci)

 

ŻYCZYMY SUKCESÓW WYSTAWOWYCH

 

Kopiowanie treści w całości lub fragmentach zabronione. Opisy ras pochodzą z książki "RASY KOTÓW" wydanej przez Oficynę Wydawniczą MULTICO oraz z zasobów internetowych.

 

Członkowie SKR obsługiwani są:

Biuro SKR czynne we wtorki w godz. 16:00 - 18:00 (z wyjątkiem świąt)

kontakt pod numerem telefonu: +48 732 593 349

lub e-mail: biuro@skr.org.pl


NIP:  526 290 49 98
REGON: 140348111
KRS:  0000246372

facebook