koty rasowe
koty rasowe
koty rasowe

Regulamin Hodowlany SKR


 

 
"Nie sztuką jest kochać koty,
sztuką jest,              
żeby koty pokochały Ciebie"

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Zarząd Stowarzyszenia Koty Rasowe /SKR/ wprowadza w życie niniejszy Regulamin Hodowlany celem stosowania go przez wszystkich członków Stowarzyszenia.


§ 2

Prowadzona w SKR hodowla kotów rasowych jest hodowlą amatorską.


§ 3

Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej opartej na hodowli kotów rasowych.


§ 4

Celem hodowli kotów rasowych jest rozmnażanie kotów różnych ras i wariantów kolorystycznych, oparte na naukowych podstawach, dążących do osiągnięcia najwyższego poziomu pod względem eksterierowym, zdrowotnym oraz behawioralnym, jak również szeroka popularyzacja kotów rasowych wśród społeczeństwa.


§ 5

Hodowla kotów rasowych nadzorowana jest przez Zarząd Stowarzyszenia Koty Rasowe za pośrednictwem Komisji Hodowlanej.


§ 6

Za hodowcę uważa się członka SKR prowadzącego hodowlę w myśl wytycznych niniejszego Regulaminu, posiadającego jedną kotkę lub więcej kotów zarejestrowanych w SKR, oraz posiadającego zarejestrowany w WCF /za pośrednictwem SKR/ przydomek hodowlany.


§ 7

Członkostwo w SKR zobowiązuje hodowcę do przestrzegania Statutu i przepisów hodowlanych, nienagannego prowadzenia hodowli kotów rasowych, jak również do regularnego opłacania składek członkowskich oraz wnoszenia innych opłat na rzecz Stowarzyszenia związanych z działalnością hodowlaną. Warunkuje to otrzymanie przez hodowcę dokumentów hodowlanych /rodowodów/, potwierdzających pochodzenie kociąt, urodzonych w hodowli.


§ 8

Zgodnie z wymogami określonymi przez sekretarza WCF /z siedzibą w Essen/, korespondencja hodowcy z organami władz WCF może odbywać się wyłącznie drogą służbową, za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia Koty Rasowe.

Zgodnie ze statutem WCF, SKR, jako Stowarzyszenie zrzeszone w WCF, zachowuje całkowitą niezależność i działa na mocy własnego Statutu. Przepisy hodowlane regulujące prowadzenie i kontrole hodowli zrzeszonych w SKR ustala wyłącznie Zarząd SKR na mocy statutu SKR.


ROZDZIAŁ II
PRZYDOMKI HODOWLANE

§ 9

Hodowca zobowiązany jest do rejestracji swojej hodowli w WCF za pośrednictwem SKR. Rejestracja ta daje prawo Zarządowi SKR do wystawiania rodowodów dla kociąt urodzonych w hodowli. Rejestracja jest jednorazowa, zachowuje swoją ważność przez cały okres działalności hodowcy w Stowarzyszeniu. Hodowca ubiegający się o rejestrację przydomka hodowlanego /nazwa hodowli/ winien mieć na względzie fakt, że nazwa kota w pełnym brzmieniu tzn. imię kota wraz z przydomkiem, a także odstępy między wyrazami w samej nazwie, liczone łącznie, nie mogą przekroczyć 25 znaków, zaś sam przydomek nie może przekroczyć 15 znaków.

Zaleca się zgłaszanie przydomków o polskim brzmieniu. Przydomek będzie używany przy nazwie wszystkich kociąt urodzonych w hodowli, bez względu na liczbę ras, jaka jest hodowana. Zarząd SKR może odmówić rejestracji hodowli, której nazwa jest zastrzeżona lub obraźliwa.


§ 10

Rejestracja przydomka hodowlanego musi odbyć się najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym dopuszczeniem kotów do rozmnażania, aby hodowca otrzymał nazwę hodowli przed urodzeniem się kociąt.


§ 11

Rejestracja hodowli SKR dokonuje się w oparciu o Międzynarodowy Rejestr Przydomków Hodowlanych. Hodowca posiadający wyłącznie kocura hodowlanego nie ma obowiązku uzyskania przydomka hodowlanego.


§ 12

Zarząd SKR może odmówić rejestracji nazwy hodowli zarejestrowanej wcześniej w innym związku felinologicznym, jeżeli nie należy ona do hodowcy przepisującego się do SKR z innego klubu, a wiadomym jest, że nazwa taka już istnieje.


§ 13

Hodowla może być zarejestrowana na jedną osobę, wspólnie na małżonków lub inne osoby mające wspólny adres zamieszkania.


§ 14

Zarejestrowana w WCF nazwa hodowli jest chroniona przez 20 lat od chwili wygaśnięcia hodowli.


§ 15

Przydomek hodowlany zarejestrowany w SKR jest niezbywalny, podlega jedynie prawu spadkowemu. Spadkobierca, który powinien być członkiem Stowarzyszenia Koty Rasowe, występuje do Zarządu SKR z pisemną prośbą o odnotowanie zmiany właściciela hodowli.


ROZDZIAŁ III
OGÓLNE ZASADY DOPUSZCZENIA ZWIERZĄT DO HODOWLI

§ 16

Do hodowli nie mogą być dopuszczone zwierzęta chore lub w złej kondycji fizycznej.

Niżej wymienione wady dyskwalifikują koty do rozrodu:

 • anomalia budowy jąder u kocurów powyżej 10 miesiąca, w tym manorchizm / kryptorchizm (wnętrostwo/jądro ruchome)
 • polidaktylizm i olidaktylizm
 • polidaktylizm - za duża ilość palców,
 • olidaktylizm - za mała ilość palców.
  info: w Stanach wychodowano rasę, która nazywa się American Polydactyl - u której cechą naturalną jest zwiększona liczba palców (o 1, 2 a nawet 3 palce)
 • głuchota i ślepota,
 • zez,
 • deformacje budowy kośćca,
 • załomki na ogonie (z wyłączeniem kotów rasy MANX oraz BOBTAIL),
 • silne skrzywienie żuchwy oraz przodozgryz lub tyłozgryz,
 • białe łaty niedozwolone przez standard,
 • koty po przeprowadzonych zabiegach kosmetycznych mających na celu usunięcie lub "zamaskowanie" wad,
 • koty z amputowanymi pazurkami.

Koty białe mogą być wprowadzone do hodowli po przeprowadzeniu specjalistycznego atestu słuchu metodą BAER (ABR). Wynik badania należy przesłać do SKR. Koty białe muszą koniecznie posiadać chip, którego numer musi być wpisany na ateście słuchu. Zatajenie wad dyskwalifikujących kota z hodowli może być przyczyną złożenia wniosku do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie ze SKR.


§ 17

Rejestracji kota w SKR dokonuje się na wniosek hodowcy na podstawie oryginału rodowodu wystawionego przez władny organ felinologiczny.


§ 18

Zarejestrowany w SKR kot hodowlany musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia z wpisem o ostatnim odrobaczeniu i szczepieniu.


§ 19

Przy planowanym kryciu w pokrewieństwie hodowca musi się zwrócić z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na takie krycie do Przewodniczącego Komisji Hodowlanej SKR. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nie wydanie rodowodów kociętom urodzonym z takiego kojarzenia. Do takiego kojarzenia ewentualnie dopuścić można wyłącznie zwierzęta zdrowe, nieobarczone wadami, po wykonaniu odpowiednich testów. Miot z takiego kojarzenia podlega obowiązkowemu przeglądowi hodowlanemu. Nie dopuszcza się kojarzenia bezpośredniego rodzeństwa.


§ 20

Zabrania się sprzedaży kociąt bez rodowodu. Sprzedaż kotów bez rodowodu będzie powodem do usunięcia hodowcy z SKR.


ROZDZIAŁ IV
KOTKI HODOWLANE

§ 21

Do rozrodu dopuszcza się kotkę, która ukończyła 12 miesięcy, jest zarejestrowana w SKR, nie posiada wad genetycznych i anatomicznych oraz posiada licencję hodowlaną, uzyskaną na wystawach organizowanych pod patronatem WCF.

Licencję hodowlaną stałą kotka otrzymuje po uzyskaniu minimum 2-ch ocen doskonałych w klasie otwartej. Licencję hodowlaną tymczasową /2 letnią/ kotka uzyskuje jeżeli otrzyma jedna ocenę doskonałą w klasie otwartej.


§ 22

W szczególnych przypadkach, ze względu na wskazania zdrowotne, dopuszcza się do rozrodu kotkę nie młodszą niż 10 miesięcy /w chwili pierwszego krycia/. Hodowca zobowiązany jest do wystąpienia z pisemną prośbą o zezwolenie na takie krycie do Komisji Hodowlanej SKR, po przedstawieniu opinii lekarza weterynarii o konieczności wcześniejszego krycia kotki.


§ 23

Krycie kotki hodowlanej zarejestrowanej w SKR odbywa się na podstawie wydanego skierowania do krycia. Skierowanie nie jest wymagane, jeżeli hodowca jest jednocześnie właścicielem kotki lub kotek i kocura lub kocurów hodowlanych, a krycie następuje we własnej hodowli.


§ 24

Właściciel kotki hodowlanej ma prawo wyboru do krycia odpowiedniego kocura, który posiada licencję hodowlaną, z klubu felinologicznego w kraju lub zagranicą.

Właściciel kotki hodowlanej ma obowiązek uzyskania od hodowcy kocura dokumentów wymaganych do wydania rodowodów dla kociąt /xero rodowodu, xero tytułu/.


§ 25

Hodowca zobowiązany jest dopuszczać do krycia kotkę zdrową, w doskonałej kondycji fizycznej.


§ 26

Hodowca ma obowiązek otoczyć ciężarną kotkę należytą opieką, oraz stworzyć kotce i jej potomstwu jak najlepsze warunki bytu.


§ 27

Obowiązkiem hodowcy jest zabezpieczyć kotkę hodowlaną przed przypadkowymi i nieplanowany kryciami.


§ 28

Zaleca się, aby odstęp między kolejnymi porodami kotki zarejestrowanej w SKR był nie mniejszy niż 8 miesięcy. Kotka nie powinna mieć więcej miotów niż trzy w ciągu 2 lat, ze względu na konieczność umożliwienia kotce wypoczynku po kolejnych porodach.


§ 29

Zarząd SKR na wniosek Komisji Hodowlanej może skreślić kotkę z ewidencji hodowlanej jeżeli:

 • potomstwo jej po trzech różnych kocurach hodowlanych wykazuje wady dyskwalifikacyjne
 • jeżeli Komisja Hodowlana postanowiła dokonać przeglądu miotu, a z winy hodowcy trzykrotnie nie miała możliwości dokonania przeglądu hodowlanego potomstwa danej kotki,
 • w przypadku komplikacji przy kolejnych porodach /cesarskie cięcie/,
 • w przypadku naruszenia przepisów hodowlanych przez hodowcę

.

§ 30

Maksymalny wiek kotki hodowlanej ustala się na ukończone 8 lat. Po tym okresie krycie może być warunkowo dozwolone, ale tylko na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza weterynarii, dopuszczającego kotkę do krycia (na okres nie dłuższy niż 1 rok). Każdy taki przypadek jest rozpatrywany przez Komisję Hodowlaną, która na podstawie wyżej wymienionego zaświadczenia wyda odpowiednią decyzję.


ROZDZIAŁ V
KOCIĘTA / MIOTY

§ 31

Za pełny miot uważa się przynajmniej 3 kociaki urodzone z jednej pary rodziców.


§ 32

Obowiązkiem hodowcy jest zgłoszenie miotu kociąt do ósmego tygodnia życia, a kocięta color-point do dziesiątego tygodnia życia, na druku 'KARTA MIOTU' do Zarządu SKR oraz do opłacenia rodowodów i opłaty pocztowej za przesłanie rodowodów na adres hodowcy.


§ 33

Imiona kociąt w kolejnych miotach powinny być nadawane w porządku alfabetycznym, począwszy od litery "A" do litery "Z", lub od litery "Z" do litery "A", z możliwością opuszczenia trudnych do nazw liter.


§ 34


Rodowody wydawane są po ukończeniu przez kocięta dwunastego tygodnia życia. Hodowca może wydać kociaka nabywcy nie wcześniej, niż po faktycznym otrzymaniu rodowodów dla kociąt.


§ 35

Przed wydaniem kociąt z hodowli nowym właścicielom obowiązkiem hodowcy jest odrobaczenie i zaszczepienie kociąt, oraz poinstruowanie nabywcy kociaka o zasadach żywienia i sposobie jego pielęgnacji, konieczności dokonania dalszych szczepień ochronnych i ich terminach.


§ 36

Hodowca ma obowiązek wydawać kocięta do nowych domów wraz z rodowodem i książeczką zdrowia.


§ 37

Zaleca się sporządzenie pisemnej umowy kupna - sprzedaży kociąt. Zarząd SKR nie ingeruje w sprawy rozliczeń finansowych pomiędzy hodowcami.


§ 38

Zabrania się hodowcom sprzedaży kociąt w miejscach stwarzających zagrożenie epidemiologiczne dla kotów, jak również w miejscach, w których warunki uwłaczają godności kota rasowego lub są sprzeczne z przepisami o poszanowaniu praw zwierząt.


§ 39

Na wniosek Komisji Hodowlanej, hodowca ma obowiązek przedstawić miot do przeglądu hodowlanego.


§ 40

Trzykrotne uniemożliwienie dokonania przeglądu miotu oraz hodowli, lub nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu może być przyczyną odmowy wydania hodowcy dokumentów hodowlanych, a w szczególnych przypadkach może być powodem złożenia wniosku do Sądu Koleżeńskiego o zastosowanie innej karyROZDZIAŁ VI
KOCURY HODOWLANE

§ 41

Kocurem hodowlanym może zostać kot, który ukończył 12 miesiąc życia, jest zarejestrowany w SKR, nie wykazuje wad genetycznych oraz anatomicznych i posiada licencję hodowlaną, uzyskaną na wystawach organizowanych pod patronatem WCF.
Stałą licencję hodowlaną kocur uzyskuje, jeżeli otrzyma
trzy oceny doskonałe w klasie otwartej. Tymczasową licencję hodowlaną /2 letnią/ kocur uzyskuje, jeżeli otrzyma jedną ocenę doskonałą w klasie otwartej.
Maksymalny wiek kocura hodowlanego ustala się na ukończone 8 lat. Po tym okresie krycie może być warunkowo dozwolone, ale tylko na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza weterynarii dopuszczającego kota do krycia (na okres nie dłuższy niż 1 rok). Każdy taki przypadek jest rozpatrywany przez Komisję Hodowlaną, która na podstawie wyżej wymienionego zaświadczenia wyda odpowiednią decyzję.


§ 42

Krycie kocurem hodowlanym odbywa się na podstawie wydanego przez Komisję Hodowlaną skierowania do krycia.


§ 43

We własnej hodowli zarejestrowany kocur może być używany do krycia własnych kotek hodowlanych bez wymaganego skierowania do krycia.


§ 44

Obowiązkiem hodowcy jest stworzenie kocurowi godnych warunków bytowania.


§ 45

Hodowca kocura zobowiązany jest dopuszczać do krycia zwierzęta zdrowe, w dobrej kondycji fizycznej.


§ 46

Hodowca kocura zobowiązany jest do przekazania właścicielowi kotki karty krycia wraz z kserokopią rodowodu i kserokopią tytułu kocura.


§ 47

Na wniosek Komisji Hodowlanej hodowca ma obowiązek przedstawić kocura do przeglądu hodowlanego.


§ 48

Zarząd SKR na wniosek Komisji Hodowlanej może skreślić kocura z listy kocurów hodowlanych, jeżeli:

 • potomstwo jego po trzech różnych kotkach hodowlanych wykazuje wadydyskwalifikacyjne
 • jeżeli właściciel kocura dopuści do rozrodu kotkę bez skierowania do krycia, lub kotkę niewiadomego pochodzenia
 • jeżeli Komisja Hodowlana z winy hodowcy trzykrotnie nie miała możliwości dokonania przeglądu hodowlanego kocura
§ 49

Kocur zarejestrowany w SKR może kryć kotki spoza własnej hodowli oraz innych organizacji felinologicznych w kraju lub z zagranicy, na podstawie pisemnego skierowania do krycia wydanego przez władze danej organizacji.
Kocur musi posiadać obowiązkowo minimum tytuł Championa.


§ 50

Zarząd SKR nie ingeruje w umowy cywilno-prawne zawierane przez członków SKR. Jednakże w trosce o uniknięcie wszelkich niejasności lub sporów zaleca się sporządzanie pisemnych umów dotyczących warunków krycia kotów według niżej podanych wariantów:

Krycie za kociaka lub jego równowartość:
w przypadku pełnego miotu / min. 3 kocięta/ właściciel kocura ma prawo wyboru jednego kociaka, ale zawsze pierwszeństwo wyboru ma właściciel kotki. O swej decyzji właściciel kocura ma obowiązek powiadomić hodowcę przed ukończeniem czwartego tygodnia życia kociąt; o ile rezygnuje z wyboru kociaka należy się jego równowartość, która powinna być uzgodniona przed kryciem kotki.
W przypadku urodzenia się dwóch kociąt, właściciel kocura otrzymuje 2/3 wartości kociaka.
W przypadku urodzenia się jednego kociaka, właściciel kocura otrzymuje 1/3 wartości kociaka.

Krycie za ekwiwalent pieniężny:
po pokryciu, właściciel kotki wypłaca właścicielowi kocura 1/4 uzgodnionej kwoty wartości kociaka, która powinna być obustronnie uzgodniona przed kryciem, pozostałą część należności właściciel kocura otrzymuje po urodzeniu się kociąt najlepiej w chwili przekazania właścicielowi kotki KARTY KRYCIA.

Dopuszcza się inny tryb rozliczeń za krycie, o ile tak postanowią strony wg pisemnej umowy.

Wszelkie rozliczenia powinny być uregulowane między Stronami umowy w momencie otrzymania karty krycia od właściciela kocura.


ROZDZIAŁ VII
KSIĘGI RODOWODOWE

§ 51

Zarząd Stowarzyszenia Koty Rasowe prowadzi następujące Księgi Rodowodowe:

 1. Główną Księgę Rodowodową Kotów - LO
 2. Księgę Eksperymentalną Kotów - RIEX
§ 52

Do Głównej Księgi Rodowodowej "LO" wpisuje się koty rasowe urodzone z rodziców rodowodowych, które posiadają udokumentowane przynajmniej trzy pokolenia przodków w danej rasie. Odmiany barwne muszą zgadzać się z wykazem barw z EMS kodów.

W księdze "LO" podawana jest pełna informacja dotycząca kota: imię kota wraz z nazwą hodowli, rasa, data urodzenia, płeć, kolor wraz z EMS kodem, oraz numer rodowodu organu rejestrującego.

Ustala się następujące oznaczenia rodowodów zarejestrowanych w księdze "LO":

PL SKR LO xxxxx

Skróty te oznaczają:

 • PL - Polska
 • SKR - Stowarzyszenie Koty Rasowe
 • RX - Symbol Głównej Księgi Rodowodowej Kotów
 • xxxxx - nr. kolejny rodowodu.
§ 53

Do Księgi Eksperymentalnej Kotów "RIEX" wpisuje się koty, które nie spełniają warunków wymaganych przy wpisie do "LO", lub pochodzą z krzyżówek ras.

Ustala się następujące oznaczenia rodowodów zarejestrowanych w księdze "RIEX" :

PL SKR RX xxxxx

Skróty te oznaczają:

 • PL - Polska
 • SKR - Stowarzyszenie Koty Rasowe
 • RX - Symbol Księgi Eksperymentalnej Kotów
 • xxxxx - nr. kolejny rodowodu
§ 54

Przenoszenie zapisów dotyczących potomstwa kotów zapisanych w "RIEX" do Głównej Księgi Rodowodowej Kotów "LO" następuje automatycznie po spełnieniu wymaganych warunków.


§ 55

Koty pochodzące z krzyżówek ras będą zapisane w rejestrze "RIEX", pod warunkiem, że Komisja Hodowlana wyrazi na piśmie zgodę na taką krzyżówkę, oraz obowiązkowo przeprowadzony zostanie przegląd hodowlany. Koty takie zarejestrowane będą przez Zarząd SKR jako:

 • XLH * potomstwo długowłose
 • XSH * potomstwo krótkowłose
 • XSL * potomstwo półdługowłose

Po przeglądzie hodowlanym rodowód eksperymentalny otrzymuje kociak dopuszczony do dalszego eksperymentu.

W przypadku pozytywnego wyniku przeglądu hodowlanego miotu, kociaki otrzymują "Kartę Eksperymentu", która dołączana jest do karty oceny wystawowej kota. Kot posiadający taką kartę może być wystawiany w klasie nowicjatu po ukończeniu 6 miesięcy na międzynarodowej wystawie pod patronatem WCF i musi uzyskać od dwóch sędziów ocenę doskonałą.
Koty pochodzące z importu muszą posiadać transfer /przepisanie własności kota/.
Kota importowanego Zarząd SKR ma prawo przenieść z "RIEX" do "LO" lub odwrotnie.


§ 56

Zapisy w Księgach Rodowodowych Kotów prowadzone są według EMS kodów FIFe.


§ 57

Hodowca na podstawie złożonych dokumentów hodowlanych otrzymujeodpis z odpowiedniej Księgi Rodowodowej, czyli Rodowód Kota Rasowego.


ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 58

Komisja Hodowlana Stowarzyszenia zobowiązana jest do udzielania w miarę możliwości porad w zakresie kojarzenia, wychowu, żywienia i pielęgnacji zwierząt wszystkim członkom posiadającym zarejestrowane w naszym Stowarzyszeniu koty.


§ 59

W przypadku zagubienia rodowodu wydanego przez Stowarzyszenie Koty Rasowe, właściciel kota zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zarząd o stracie dokumentu. Zarząd SKR unieważni zaginiony dokument i wyda właścicielowi odpłatnie duplikat rodowodu.


§ 60

W przypadku zmiany właściciela kota zarejestrowanego w SKR hodowca zobowiązany jest do zgłoszenia zmiany na piśmie w ciągu 1-go miesiąca.


§ 61

W przypadku zgonu kota, właściciel kota zobowiązany jest powiadomić Zarząd SKR w ciągu 1-go miesiąca od zaistnienia faktu i przedstawić rodowód w którym zostanie dokonany wpis o skreśleniu kota z ewidencji.


§ 62

Oryginały dokumentów takich, jak: skierowanie do krycia, karta krycia, karta miotu, stanowią dokumentację hodowlaną, na podstawie której wydaje się rodowody dla kociąt. Nie złożenie kompletnej dokumentacji wyklucza możliwość wydania rodowodów.


§ 63

Hodowca bezzwłocznie powinien powiadomić Zarząd SKR o zmianie swojego miejsca zamieszkania, numerów telefonów, adresów e-mail (adres skrzynki), adresu strony internetowej.


§ 64

W uzasadnionych, sporadycznych przypadkach, na pisemną prośbę hodowcy, Komisja Hodowlana ma prawo do czynienia odstępstw dotyczących postanowień niniejszego Regulaminu. W każdym jednak przypadku na tę okoliczność powinna być podjęta stosowna uchwała Zarządu Stowarzyszenia Koty Rasowe.

Życzymy wielu sukcesów hodowlanych

 

Warszawa, dnia 02 stycznia 2007r.
 

 

 

Kopiowanie treści w całości lub fragmentach zabronione. Opisy ras pochodzą z książki "RASY KOTÓW" wydanej przez
Oficynę Wydawniczą MULTICO oraz z zasobów internetowych.

 

Członkowie SKR obsługiwani są:

wtorki w godz. 18:00-20:00 (z wyjątkiem świąt)
telefonicznie: +48 603 653 808 (każdy wtorek)
e-mail: biuro(malpka)skr.org.pl (codziennie)
wejście do Stowarzyszenia domofon Nr 100


NIP:  526 290 49 98
REGON: 140348111
KRS:  0000246372

facebook